دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 25، فروردین 1398 

مقاله پژوهشی

بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از الیاف‌های میکرو و ماکرو پلیمری بر مشخصات فیزیکی، مکانیکی و سایش روسازی‌های بتن غلتکی

صفحه 5-13

جعفر سبحانی؛ علیرضا پورخورشیدی؛ علی اکبر رمضانیان پور؛ مهدی نعمتی چاری؛ محمد مهدی لطفی