بررسی تأثیر جایگزینی پودر دیاتومیت به جای دوده سیلیسی در بتن پودری واکنشزا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه، هنرآموز آموزش و پرورش، ارومیه، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر بعد از به دست آوردن طرح اختلاط بهینه و ساخت نمونه های بتن در آزمایشگاه بتن دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، برای بررسی تغییرات مقدار دوده‌سیلیسی با پودر دیاتومیت، با هدف کاهش قیمت تولید بتن پودری، شش طرح اختلاط حاوی صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد پودر دیاتومیت و طرح آخر مجددا با افزایش 14 درصدی آب به دلیل اصلاح روانی و قطر پخش شدگی میز جریان درنظر گرفته شد. نمونه‌های ساخته شده در حمام آب با دمای 25 و 50 درجه سلسیوس در سنین 7، 28 و 90 روزه عمل‌آوری شده ‌و تحت آزمایش فشاری و کششی و درصد جذب آب 28 روزه و جذب آب حین عمل‌آوری و میز جریان قرار گرفتند. نتایج نشانگر این نکته است که بیشترین مقاومت فشاری برای بتنی با 25% پودر دیاتومیت حاصل می شود که مقاومت فشاری آن 87.2مگاپاسکال در مدت 90 روز می باشد. نتایج آزمایشات به وضوح نشان داد که پودر دیاتومیت می تواند به عنوان جایگزین دوده سیلیسی در ساخت بتن پودری مورد استفاده قرار گیرد و همچنین نتایج حاکی از آن بود که دمای محیطی عمل‌آوری تأثیرات قابل توجهی بر مقاومت اولیه بتن پودری واکنش‌زا دارد، به‌طوریکه با افزایش دما مقاومت فشاری و کششی و جذب آب نیز بیشتر می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Diatomite Powder Replacement Instead of Silica Fume in Reactive Powder Concrete (RPC)

نویسندگان [English]

  • javid chakherlou 1
  • Bahman Shervani Tabar 2
1 Masters of Civil-Structural Engineering, Teacher of Education, Urmia, iran
2 member of Academy Staff Civil Eng. Department, Faculty of Engineering, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this research, after obtaining the optimal mixing plan and making RPC samples at the Concrete Laboratory of Azarbaijan Shahid Madani University, in six mixing designs containing 0, 25, 50 , 75% and 100% of diatomite powder and the final design was again considered with 14% increase in water due to the consistency correction and the diameter of the flow table tset. The specimens were cured in a water bath at 25 and 50 degrees Celsius at the age of 7, 28 and 90 days, then pressure and tensile tests where done, and also water absorption at 28 days and water absorption during the curing and flow table test. The results indicate that the highest compressive strength for concrete with 25% diatomite powder is obtained, which compressive strength is 87.2 MPa for 90 days. The results of the experiments clearly showed that diatomite powder could be used as a substitute for silica fume in the manufacture of RPC, and also the results indicated that the curing temperature had a significant effect on the initial resistance of RPC, so that with increasing temperature the compressive strength, tensile strength and water absorption also increase

کلیدواژه‌ها [English]

  • RPC
  • Reactive Powder Concrete
  • Diatomite Powder
  • Consistency
  • Compressive Strengthe