اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی صدرممتازی

سازه استاد- دانشگاه گیلان

sadrmomtaziyahoo.com

سردبیر

علی صدرممتازی

سازه استاد- دانشگاه گیلان

sadrmomtaziyahoo.com

مدیر داخلی

مرتضی عمویی

عمران-سازه کارشناس ارشد

m.amooiegmail.com

دبیر اجرایی

رضا کهنی خشکبیجاری

عمران-سازه فارغ التحصیل دکترا- دانشگاه گیلان

r.kohani.kgmail.com

اعضای هیات تحریریه

حسن افشین

دانشیار گروه عمران دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران.

hafshinsut.ac.ir

سعید پورزینلی

دانشیارٰ دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

pourzeynaliruilan.ac.ir

علیرضا خالو

استاد دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

khaloosharif.ir

علی خیرالدین

استاد دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

kheyroddinsemnan.ac.ir

ملک محمد رنجبر تکلیمی

دانشیار گروه عمران، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

ranjbarguilan.ac.ir

علی صدرممتازی

تکنولوژی بتن و سازه های بتنی استاد دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

sadrmomtaziguilan.ac.ir

هرمز فامیلی

استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

h.familigmail.com

پرویز قدوسی

استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

ghoddousiiust.ac.ir

داوود مستوفی نژاد

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

dmostoficc.iut.ac.ir