خلاصه آمار نشریه

تناوب انتشار: فصلنامه

تعداد دوره ها: 15

تعداد شماره ها: 37

تعداد مقاله ها: 340

درصد پذیرش: 38 %

بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها: 9 روز

متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها: 153 روز

تعداد مشاهده مقالات: 535,909

تعداد دانلود مقاله ها: 415,190

تعداد نویسندگان: 697

تعداد داوران: 254

تعداد پایگاه های نمایه شده: 5

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 38، تیر 1401 

رفتار بعد از ترک دال مجوف بتن مسلح در خمش

صفحه 51-64

سیده مائده معینی؛ جواد رزاقی لنگرودی


بررسی پوسته شدگی بتن خودتراکم حاوی ترکیب های پوزولانی

صفحه 97-109

علی ملکی؛ امیر محمد رمضانیانپور؛ ایرج محمودزاده کنی


بانک ها و نمایه نامه ها