خلاصه آمار نشریه

تناوب انتشار: فصلنامه

تعداد دوره ها: 15

تعداد شماره ها: 39

تعداد مقاله ها: 366

درصد پذیرش: 39 %

بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها: 9 روز

متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها: 153 روز

تعداد مشاهده مقالات: 647,693

تعداد دانلود مقاله ها: 443,686

تعداد نویسندگان: 742

تعداد داوران: 267

تعداد پایگاه های نمایه شده: 5

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 40، دی 1401 

بررسی اثر زوایای الیاف FRP در مقاوم‌سازی تیر ستون های بتن مسلح

صفحه 33-45

مصطفی حبیب پور؛ جعفر عسگری مارنانی؛ ابوالفضل عربزاده؛ عباس قاسمی