خلاصه آمار نشریه

تناوب انتشار: فصلنامه

تعداد دوره ها: 17

تعداد شماره ها: 44

تعداد مقاله ها: 405

درصد پذیرش: 42 %

بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها: 9 روز

متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها: 153 روز

تعداد مشاهده مقالات: 719,618

تعداد دانلود مقاله ها: 497,030

تعداد نویسندگان: 816

تعداد داوران: 277

تعداد پایگاه های نمایه شده: 5

 

شماره جاری: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 45، فروردین 1403 

بررسی تاثیر پارچه اسپیسر سه بعدی بر مقاومت خمشی و کششی بتن پارچه ای

صفحه 47-56

سعید احمدی؛ محمد فیاض؛ محمد مهدی کرمانی نژاد؛ عباس حاجی پور