خلاصه آمار نشریه

تناوب انتشار: فصلنامه

تعداد دوره ها: 14

تعداد شماره ها: 34

تعداد مقاله ها: 325

درصد پذیرش: 38 %

بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها: 9 روز

متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها: 153 روز

تعداد مشاهده مقالات: 387,128

تعداد دانلود مقاله ها: 294,552

تعداد نویسندگان: 678

تعداد داوران: 241

تعداد پایگاه های نمایه شده: 5

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 35، پاییز 1400 

7. بررسی رفتار تیرهای عمیق بتنی مسلح شده با میلگردهای FRP

صفحه 83-93

فهیمه مالکی؛ مجید قلهکی؛ علی خیرالدین؛ امید رضائی فر