شماره جاری: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 29، بهار 1399 

مقاله پژوهشی

1. بررسی اثر فوق روان کننده ها بر رئولوژی بتن خودتراکم برای زمان ها و دماهای مختلف

صفحه 1-10

علی اکبر شیرزادی جاوید؛ پرویز قدوسی؛ علی زال نژاد؛ سجاد میرولد


3. بررسی عملکرد لرزه ای پایه های پل بتن آرمه تقویت شده با جدار فولادی

صفحه 21-30

مهدی عبادی جامخانهء؛ مسعود احمدی؛ علی خیرالدین


5. تاثیر پودر ولاستونیت بر خواص بتن تازه خودتراکم

صفحه 41-50

علیرضا عبدالرسول؛ سید یاسین موسوی