دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1388 
6. تاثیر حجم خمیر بر کارائی بتن خودتراکم

صفحه 97-106

محسن تدین؛ مصطفی خانزادی؛ غلامرضا قهرمانی


8. نقش نانوذرات در توسعهء پایدار صنعت بتن

صفحه 31-43

پیام حسینی؛ هادی بهادری؛ ابراهیم اسلامی