اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد

سازه دانشیار- دانشگاه گیلان

h.mosaviguilan.ac.ir

سردبیر

علی صدرممتازی

سازه استاد- دانشگاه گیلان

sadrmomtaziyahoo.com

مدیر اجرایی

مرتضی عمویی

عمران-سازه دانشجوی دکترا دانشگاه گیلان

m.amooiegmail.com

دبیر اجرایی

حامد پوراحمدی صفت عربانی

عمران-سازه دانشجوی دکترا- دانشگاه گیلان

hamed.pourahmadiiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حسن افشین

دانشیار گروه عمران دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران.

hafshinsut.ac.ir

سعید پورزینلی

دانشیارٰ دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

pourzeynaliruilan.ac.ir

علیرضا خالو

استاد دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

khaloosharif.ir

علی خیرالدین

استاد دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

kheyroddinsemnan.ac.ir

ملک محمد رنجبر تکلیمی

دانشیار گروه عمران، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

ranjbarguilan.ac.ir

علی صدرممتازی

تکنولوژی بتن و سازه های بتنی استاد دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

sadrmomtaziguilan.ac.ir

هرمز فامیلی

استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

h.familigmail.com

پرویز قدوسی

استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

ghoddousiiust.ac.ir

داوود مستوفی نژاد

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

dmostoficc.iut.ac.ir