دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 45، فروردین 1403 
بررسی تاثیر پارچه اسپیسر سه بعدی بر مقاومت خمشی و کششی بتن پارچه ای

صفحه 47-56

سعید احمدی؛ محمد فیاض؛ محمد مهدی کرمانی نژاد؛ عباس حاجی پور