بررسی رابطه بین مقاومت لغزشی و عمق متوسط بافت در روسازی‌های بتنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری راه و ترابری، دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 استاد گروه راه و ترابری، دانشگاه تربیت مدرس

3 دکتری راه و ترابری، شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس

چکیده

مقاومت لغزندگی و ضریب اصطکاک سطح از عوامل موثر بر تعداد و شدت تصادفات جاده‌ای می‌باشند. در ساخت روسازی‌های بتنی جهت بهبود مقاومت لغزندگی روی سطح آن بافت درشت ایجاد می‌کنند. در این پژوهش جهت ایجاد بافت درشت در سطح روسازی بتنی، از روشهای کشیدن برس پلاستیکی (موازی و عمود بر جهت حرکت ترافیک)، چمن مصنوعی و گونی بر روی بتن تازه و شیارزنی بتن سخت شده استفاده شده است. عمق متوسط بافت و مقاومت لغزشی سطح، به ترتیب با آزمایش‌های پخش ماسه و آونگ انگلیسی تعیین شد. از مهمترین نتایج این پژوهش می‌توان به اثبات تاثیرگذاری بافت درشت روسازی بر مقاومت لغزشی اشاره کرد. در نمونه‌های بافت‌دار شده توسط کشیدن چمن مصنوعی، برس پلاستیکی موازی با جهت حرکت، و رویه‌های بدون بافت درشت، ضریب همبستگی روابط به دست آمده بیش از 8/0 است. با توجه به نتایج تحقیق، برس‌کشی بر روی بتن تازه به صورت عمود بر جهت حرکت ترافیک، با دارا بودن عدد آونگی متوسطی برابر 5/103 واحد بیشترین مقاومت لغزشی را در بین انواع بافت ایجاد شده به خود اختصاص داده است و با افزایش عمق متوسط بافت مقاومت لغزندگی آن نیز بیشتر می‌شود. در این تحقیق همچنین نشان داده شد که در روسازی‌هایی که بر روی سطح آنها بافت درشت ایجاد نشده است، کاهش (افزایش) اندک عمق متوسط بافت منجر به کاهش (افزایش) زیاد در مقاومت لغزشی روسازی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Relation between Skid Resistance and Mean Texture Depth in Concrete Pavements

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossain Jalal Kamali 1
  • Aolfazl Hassani 2
  • Javad Sodagari 3
1 PhD Candidate in Highway and Transportation Engineering, Tarbiat Modares University
2 Professor of civil and environmental engineering faculty, Tarbiat Modares University
3 3. Ph.D. in highway engineering, Mahab Qods consulting Engineering Company
چکیده [English]

Pavement friction and skid resistance are some of the most important factors affecting road accidents frequency and severity. Texturing is using due to improve frictional properties of surface during the construction of concrete pavements. In this research, in order to create macrotexture on the concrete surface, techniques such as perpendicular and parallel brushing (according to traffic direction), turf and burlap dragging on fresh concrete, and grooving hardened concrete were used. Mean Texture Depth and Skid Resistance of concrete surface, were measured using Sand Patch and British Pendulum tests, respectively. The results showed that the pavement macrotexture affects skid resistance. For turf dragged, parallel brushed, and non-textured sample, R-squared of the obtained relation between British Pendulum Number and Mean Texture Depth was more than 0.8. According to the results, among the created textures, perpendicular brushing of fresh concrete, with the average British pendulum number of 103.5, reached the highest skid resistance and by increasing the Mean Texture Depth, the British Pendulum Number increases. The result also showed in non-textured samples increase/decrease in Mean Texture Depth result in high increasing/decreasing in British Pendulum Number.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete Pavement
  • Skid Resistance
  • Macro-Texture
  • Sand Patch
  • British Pendulum Test