دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 20، اسفند 1396 
تأثیر وضعیت درز سرد بر مقاومت بتن

صفحه 61-69

محمد حسین جعفری؛ رضا پورحسینی؛ محمد علی دشتی رحمت آبادی


عوامل موثر بر طول عمر گنبد های بتنی مسلح (پوسته ایی)

صفحه 123-135

جمشید اسماعیلی؛ حسین کریم زاده؛ محمد رضا چناقلو