دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 19، آذر 1396 

مقاله پژوهشی

اثر میانقاب ساندویچی بتنی دارای بازشو بر رفتار درون صفحه ای قابهای فولادی

صفحه 5-18

سید جعفر هاشمی؛ جواد رزاقی لنگرودی؛ عبدالرضا سروقدمقدم


اندازه گیری مقاومت ویژه الکتریکی بتن با روش های حجمی، سطحی، گالواپالس و هدایت الکتریکی

صفحه 19-28

مصطفی خانزادی؛ محسن تدین؛ محمد سعید ملکی؛ سجاد ذهبی؛ محمدحسین تدین


تولید بتن‌سنگین از سنگدانه‌های باریت معادن استان آذربایجان‌غربی

صفحه 45-51

عطااله بهرامی؛ فاطمه کاظمی؛ سیدعلی سیدپور؛ مهدی موتاب


یادداشت پژوهشی

بررسی پارامترهای مؤثر در تولید بتن متخلخل

صفحه 113-123

مجید رستمی گله دار؛ ایمان بهرامی چگنی