عوامل موثر بر طول عمر گنبد های بتنی مسلح (پوسته ایی)

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز، دانشکدۀ مهندسی عمران

2 دانشجوی دکتری معماری اسلامی -دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

3 دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده

در تحقیق حاضر اثر چند عامل مهم تاثیر گذار در ماندگاری سازه های بتنی پوسته ایی خاص نظیر گنبد مساجد بطور تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. یخ زدن و آب شدن و خوردگی میلگردها در داخل بتن شاید مهمترین عامل کاهش عملکرد مورد انتظار از بتن مخصوصا از نقطه نظر ظاهر و زیبایی در سازه ای پوسته ایی باشد. در ادامه مهمترین عوامل تاثیر گذار بر دوام بتن پوشش میلگرد و مخصوصا ترک خوردگی پوشش بتنی میلگردها در اثر خوردگی میلگرد، بعنوان اولین اثر قابل مشاهده خوردگی ، نظیر ضخامت پوشش ، اندازه و موقعیت میلگرد ، نسبت آب به سیمان ، تخلخل و نفوذ پذیری بتن مورد بررسی قرار گرفته است. مخلوط های بتنی با سه نسبت آب به سیمان متفاوت هر کدام با سه اندازه حداکثر سنگدانه مصرفی در سه پوشش متفاوت مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج نشان میدهند که نفوذ پذیری و تخلخل بتن تابع نسبت آب به سیمان مصرفی و کیفیت تراکم بوده ودر بتن پوشش روی میلگردها علاوه بر آنها تحت تاثیر شدید نسبت ضخامت پوشش بتنی به اندازه حداکثر دانه مصرفی (c/a)قرار میگیرد. مقدار خوردگی مورد نیاز برای ترک خوردگی پوشش بتنی نیز با افزایش نسبت آب به سیمان افزایش یافته و تغییرات آن بیشتر به تغییرات تخلخل بتن بستگی داشته و نسبت به تغییرات مقاومت حساسیت کمی دارد و کنترل دوام بتن پوشش مخصوصا در مقابل خوردگی میلگرد علاوه برکیفیت بتن مصرفی ، توجه ویژه ایی را به کیفیت اجرایی بتن پوشش میلگردها می طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Durability of Reinforced Concrete Domes

نویسندگان [English]

  • J. Esmaili 1
  • Hossein Karimzadeh 2
چکیده [English]

At this research, effects of different main factors on durability of concrete shell structures, such as mosque domes are investigated experimentally. Rebar’s corrosion within concrete maybe the most important factor that leads to a poor concrete especially in terms of its appearance. The most effective factors on cracking of concrete cover, such as cover thickness, size and position of rebar, water on cement ratio (W/C), Porosity and permeability of concrete were evaluated at this paper. Concrete mixes in different three W/C ratios with three maximum sizes of aggregates and also with three different thicknesses of concrete covers were tested. The results show that required corrosion that results in cracks in concrete cover is increased by increase in W/C ratio. It has been found that corrosion value is mainly related to the porosity of concrete and is not so sensitive to the concrete’s strength class. In addition to the quality and performance of concrete, special attentions should be considered about the quality of placing concrete cover on rebar to increase the durability of concrete cover against corrosion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mosque domes
  • Concrete shell structures
  • corrosion
  • Cover Cracking and permeability