دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 14، زمستان 1394