دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 12، اسفند 1393، صفحه 7-120 
بررسی آزمایشگاهی مقاومت بتن حاوی ماده افزودنی گیاهی ماهور

صفحه 69-79

طالب مرادی شقاقی؛ حسن علاقی پور؛ مسعود شاهدی فرد