دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 40، دی 1401 
بررسی اثر زوایای الیاف FRP در مقاوم‌سازی تیر ستون های بتن مسلح

صفحه 33-45

مصطفی حبیب پور؛ جعفر عسگری مارنانی؛ ابوالفضل عربزاده؛ عباس قاسمی