دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 32، دی 1399 

یادداشت پژوهشی

بررسی تاثیر میکروسیلیس و پوزولان تفتان برخواص بتن های حجیم سخت شده

صفحه 123-136

بنیامین عامری کردیانی؛ مسعود عطاریان؛ حمید وارسته پور