دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 31، پاییز 1399 
4. تخمین مقاومت برشی بتن با استفاده از الگوریتم برنامه ریزی بیان ژنی

صفحه 51-62

حامد قوهانی عرب؛ مسعود حسین پورفرد؛ محسن راشکی


یادداشت پژوهشی

9. مقایسه آزمایشگاهی بکارگیری الیاف شیشه و الیاف فولادی در بتن حاوی نانورس مونتموریلونیت

صفحه 125-136

میثم زرین فر؛ علیرضا رهبری؛ حمیدرضا جوادی