دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 36، دی 1400 
بررسی اثر دمای عمل آوری بر دوام سولفاتی ملات قلیافعال سرباره ای حاوی دوده سیلیسی

صفحه 87-99

ناصر صامتی؛ ابراهیم قیاسوند؛ احسان الله ضیغمی؛ سید محمد میرحسینی