دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تیر 1387 
بهبود خواص بتن های توانمند با استفاده از متاکائولن

صفحه 55-63

محمد شکرچی زاده؛ علیرضا میردامادی؛ ابوذر بنکدار؛ مهدی بخشی