دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1387 
5. بهبود خواص بتن های توانمند با استفاده از متاکائولن

صفحه 55-63

محمد شکرچی زاده؛ علیرضا میردامادی؛ ابوذر بنکدار؛ مهدی بخشی