تحلیل شکل پذیری محل اتصال در اعضاء ساخته شده از بتن خود متراکم (SCC)

نویسنده

چکیده

در آئین نامه های طراحی، تحلیل اتصالات تیر به ستون در سازه های بتن مسلح به فراموشی سپرده شده است. اخیرا، در تعداد محدودی آئین نامه ها، روش طراحی این اعضای مهم برای بتن های معمولی (بتن هائی که نیاز به ویبره کردن دارند) آورده شده است. اغلب چنین اعضائی از تراکم بالای میلگرد برخوردار بوده و امکان عبور و ویبره کردن مناسب بتن (معمولی) نمی باشد. در این صورت، استفاده از بتن نسل جدید معروف به بتن خود متراکم (Self Compacting Concrete, SCC) بدون نیاز به ویبره کردن، میتواند نه تنها یک مزیت بلکه تحولی اساسی در چنین اعضائی تلقی گردد. از خصوصیات ویژه SCC، می توان به کارایی بالا، مقاومت زیاد در برابر جدا شدگی، عدم نیاز به ویبره داخلی و یا بدنه قالب جهت تراکم و تسریع در عملیات ساخت و ساز اشاره کرد. در مناطق زلزله خیز، طراحی اعضاء بر اساس شکل پذیری منجر به ایمنی بیشتر آنها نسبت به سایر روشهای طراحی میگردد.. در تحقیق حاضر، بعضی از پارامترهای تاثیرگذار جهت طراحی شکل پذیری اتصال در اعضای بتن خودمتراکم و همچنین مراحل عملکردی آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
تعداد دو عدد اتصال شبیه سازی شده و با بتن خودمتراکم با درصد فولاد کششی و فشاری متغیر ساخته و بصورت آزمایشگاهی تحت بار فزاینده تا مرحله تخریب بارگذاری شده است. مقادیر کرنش در ارتفاع مقاطع و محل اتصال (میلگرد و بتن) و خیز در نقاط مختلف در طول عضو قرائت گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است.
از اهداف این تحقیق گزارش مشاهدات عینی رفتار شکل پذیری اتصال و نوع شکست مقاطع مورد آزمایش ساخته شده از بتن خود متراکم و مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج تئوریک آئین نامه ای بتن های معمولی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of ductility of connection in Self consolidating concrete (SCC) members

نویسنده [English]

  • Ali akbar Maghsoodi
چکیده [English]

The analysis of beam-column connections in reinforced concrete, RC structures are ignored in RC standards. However, recently in limited standards, the designs of such an important members are considered for conventional concrete (the type of concrete needs vibrating). Often, such members are heavily reinforced and the passing ability of conventional concrete and suitable concrete vibrating is difficult. As an alternative, the use of new concrete generation, called as Self consolidating Concrete, SCC (the type of concreter needs no vibrating) not only is an advantageous, but also, it can consider as a basically change in such elements.
Scc, with its high fluidity and no need of inner or outer vibration, and high resistance to segregation and shortening construction time are some of its advantageous. In seismic regions, the design of members based on ductility causes more safety while compared with other methods of design.
In the present research, some of the effective parameters for considering of beam-column connection in SCC members and their steps behavior are investigated.