دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 15، خرداد 1395 

مقاله پژوهشی

ارزیابی آزمایشگاهی اثر ترکیب متاکائولین و پومیس بر دوام و خوردگی میلگرد در بتن خودتراکم

صفحه 5-17

طهماسب خزائنی؛ محمود میری؛ مهراله رخشانی مهر؛ عبدالقیوم دهواری


بررسی خصوصیات مقاومتی و انتقالی بتن سبک خودتراکم حاوی الیاف پلی‌پروپیلن

صفحه 39-55

جمشید اسماعیلی؛ جمیل کسائی؛ علیرضا رستمی مهر؛ بابک آتش فراز