دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 10، آذر 1392 
مدل سازی طرح اختلاط بهینه بتن خودتراکم

صفحه 25-38

حمید اسکندری؛ امیر پاکزاد؛ مرتضی طیبی نیا


بررسی نفوذپذیری بتن خود‌تراکم حاوی دودۀ سیلیسی و سربارۀ کورۀ آهنگدازی

صفحه 95-103

علی‌اکبر رمضانیانپور؛ مسعود خاکی‌نژاد؛ علی کاظمیان؛ میلاد جمالی