ارزیابی میزان نفوذ یون های کلرایدی در ملات های بتنی در محیط ترکیبی سولفاتی- کلرایدی به سه روش چشمی، پروفیل نفوذ و مهاجرت تسریع یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس مرکز تحقیقات بتن و عضو هیئت علمی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشجو/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

آب های زیرزمینی و آب دریا، معمولا حاوی نمک کلرایدی و سولفاتی به صورت توامان می باشند که به ترتیب با ایجاد خوردگی آرماتور و انبساط، موجب ترک خوردگی بتن مسلح می‌گردند. به جهت بررسی اثر یون های سولفاتی بر نفوذ یون های کلرایدی در ملات، تعیین عمق نفوذ به روش چشمی، پروفیل نفوذ و مهاجرت تسریع یافته، از آزمایشات بکار رفته می‌باشند. طبق نتایج تا سن 208 روزه، نفوذ یون های کلرایدی در نمونه های شاهد و دوده سیلیسی، با افزایش میزان سولفات، به ترتیب کاهش و مختصری افزایش می یابد. در نمونه های حاوی تراس، غلظت کمتر نمک سولفاتی، این نفوذ را کاهش و غلظت بیشتر آن، منجر به افزایش آن می شود. با توجه به نتایج متفاوت مهاجرت تسریع یافته در محلول ترکیبی، با این آزمایش نمی‌توان رفتار نمونه ها را در محلول مذکور پیش بینی نمود. آزمایشات چشمی و پروفیل نفوذ، روند مشابهی از تغییرات را در باب مقایسه ارائه می‌دهند. اما استناد به نتایج مطلق عمق نفوذ در روش چشمی با خطا همراه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of chloride ions penetration in concrete mortar in combined sulfate- chloride solutions by three methods; visual investigation, penetration profile and innovative rapid chloride migration test

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Ramezanianpour 1
  • Erfan Riahi dehkordi 2
چکیده [English]

Groundwater and seawater usually contain both chloride and sulfate ions. These two salts destroy concrete reinforcement by rebar corrosion and making expansion respectively. In order to investigate the influence of sulphate ions on chloride penetration in mortar, visual method, penetration profile and rapid chloride migration test results are compared with each other. According to the results until the age of 208 days, Sulfate ions lead to decrease the chloride penetration in control samples and a little increase in silica fume samples. Regarding to Trass Samples, an intermediate state is occurred; low sulfate content solution decreases and high sulphate content solution increases chloride penetration into these samples. According to different results of RCMT and common penetration tests in combined solutions, behavior of control samples is not predictable by RCMT method. However, visual investigation and profile penetration method demonstrate a similar trend in aspect of comparison. This research shows that the absolute penetration depth is catched by visual method does not have enough accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sulfate
  • chloride penetration
  • visual investigation
  • RCMT
  • pozzolan