دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار 1391 
1. ارزیابی قابلیت جذب انرژی بتن خود‌تراکم الیافی حاوی ذرات نانوسیلیس

صفحه 19-36

مرتضی حسینعلی بیگی؛ جواد برنجیان؛ امید لطفی عمران؛ ایمان محمدپورنیک بین


2. مقایسۀ نرخ واکنش پوزولانی سل‌های نانوسیلیس در مقایسه با نانوسیلیس‌های پایروژنیک

صفحه 37-44

طیبه پرهیزکار؛ علیرضا باقری؛ سیدحسام مدنی؛ امیرمازیار رئیس قاسمی