رابطهمقاومت فشاری با مقاومت کششی و وزن مخصوص بتن سبک ساخته شده با پوکه معدنی منطقه کردستان

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین رابطه مقامت فشاری با مقاومت کششی و وزن مخصوص بتن سبک سازه ای، ساخته شده از دانه‌های سبک معدنی (پوکه) استخراجی از معادن موجود در کردستان ایران، است. به این منظور از افزودنی های معدنی و شیمیایی در طرح اختلاط و ساخت بتن سبک استفاده گردیده است. با در نظر داشتن جنبه های اجرایی این نوع بتن، متغیرهایی که در طرح اختلاط مورد نظر هستند، عبارت اند از: نسبت مقاومت فشاری به وزن مخصوص بتن، مقدار پوکه از کل حجم سنگدانه. پس از ساخت بتن و عمل آوری نمونه ها به منظور بررسی تاثیر نسبت متغیرهای ذکر شده آزمایشات لازم بر روی آنها انجام می‌گیرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که با به‌کاربردن سبکدانه پوکه در طرح اختلاط بتن سبک به عنوان سنگدانه و ثابت نگه داشتن میزان سیمان و سایر مصالح مصرفی، ضمن کاهش وزن مخصوص بتن، در بیشتر موارد می‌توان به مقاومت فشاری مطلوبی دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Between Compressive Strength and Tensile Strength, and Special Weight of Lightweight Concrete Made with Kurdistan's Mineral Aggregate

نویسندگان [English]

  • A.R. Habibi
  • A. Vaziri
  • A. Mohammadi
چکیده [English]

Objective of this study is to determine relation between compressive strength and tensile strength, and also special weight of concrete made with lightweight aggregate exploited fromthe existing mines in Kurdistan of Iran. For this purpose, mineralandchemicaladmixtures are used in concrete mix design and to produce lightweight concrete. The variables considered in the mix design are the ratio of compressive strength to concrete special weight, and the ratio of lightweight aggregate to the total volume of aggregate.An experimental study was carried out to examineeffect of the mentioned variables,after making and curingconcrete specimens. The results of the study show thatin most of cases, favorable compressive strength can be obtained by using the lightweight aggregate and constant amounts of cement and other materials in the mix design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lightweight Concrete; Compressive Strength; Tensile Strength; Special Weight; Mineral Lightweight Aggregate