تاثیر شرایط حاد محیطی بر نرخ نفوذ آب و مقاومت سطحی بتن‌های حاوی ژل میکروسیلیس الیافدار و سوپر ژل با استفاده از آزمون‌های درجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

2 استاد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

3 دانشجوی دکترای سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

10.22124/jcr.2023.23689.1608

چکیده

مشخصات مکانیکی و شیمیایی بتن در شرایط حاد محیطی، دست‌خوش تغییراتی می‌گردد که اغلب باعث کاهش مقاومت و دوام بتن می‌شود. لذا استفاده از افزودنی‌هایی که باعث افزایش پایایی بتن در شرایط حاد باشد مورد نیاز است. همچنین استفاده از آزمون‌هایی که بدون آسیب رساندن به بتن، قادر به اندازه‌گیری نفوذپذیری و مقاومت بتن هم بصورت درجا و هم بصورت آزمایشگاهی باشند دارای اهمیت می‌باشد. لذا تصمیم گرفته شد تاثیر برخی مواد افزودنی روی دوام بتن که اخیرا به‌وفور در کشور ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند، مورد بررسی قرار گیرد. تحقیقات چندانی در خصوص تاثیر این مواد بر دوام و پایایی بتن در شرایط حاد محیطی وجود ندارد. در این تحقیق با بکارگیری آزمون‌های درجای محفظه استوانه‌ای(cylindrical chamber) و پیچش(Twist-off) اقدام به ارزیابی تاثیر چرخه‌های مختلف یخبندان و آب‌شدگی بر نفوذپذیری و مقاومت سطحی بتن‌های معمولی و بتن‌های حاوی افزودنی شده است. بر خلاف استانداردهای DIN 1048 و BS EN 12390-8 که برای اندازه‌گیری نفوذپذیری، احتیاج به شکستن بتن میباشد، در آزمون محفظه استوانه‌ای بدون آسیب به بتن می‌توان حجم و عمق نفوذ آب را اندازه‌گیری نمود. نتایج حاصله بیانگراین است که با بکارگیری آزمون نوین محفظه استوانه‌ای می‌توان عمق نفوذ بتن رابا دقت بالا و بدون نیاز به شکستن نمونه‌ی بتنی اندازه‌گیری نمود. همچنین حدود 78 درصدکاهش درمقاومت لایه‌ی سطحی بتن تا 50 سیکل اول رخ داده و 22 درصدباقیمانده در 100 سیکل بعدی اتفاق افتاده است. نفوذپذیری بتن حاوی ژل میکروسیلیس و سوپرژل نیز به ترتیب حدود 50 و 30 درصد کمتر از نفوذپذیری بتن معمولی محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of acute environmental conditions on water penetration rate and surface strength of concretes containing fibrous microsilica gel and super gel using in situ tests

نویسندگان [English]

  • Ali Saberi Varzaneh 1
  • Mahmood Naderi 2
  • Majid Parhizkari 3
1 Ph.D, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Professor, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
3 Ph.D Student, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The mechanical and chemical characteristics of concrete undergo changes in extreme environmental conditions, which often reduce the strength and durability. Therefore, the use of additives that increase the reliability of concrete in acute conditions is required. It is also important to use tests that are able to measure the permeability and resistance of concrete both in situ and in the laboratory without damaging the concrete. Therefore, it was decided to investigate the effect of some additives on the durability of concrete, which are recently widely used in Iran. There is not much research on the effect of these materials on the durability and reliability of concrete in extreme environmental conditions. In this research, by using in-situ cylindrical chamber and twist-off tests, the effect of different cycles of freezing and thawing on the permeability and surface resistance of ordinary concretes and concretes was evaluated. Contains additives. Contrary to DIN 1048 and BS EN 12390-8 standards, which require breaking concrete to measure permeability, the volume and depth of water penetration can be measured in the cylindrical chamber test without damaging the concrete. The obtained results show that by using the cylindrical chamber . Also, about 78% decrease in the strength of the surface layer of concrete occurred in the first 50 cycles and the remaining 22% occurred in the next 100 cycles. The permeability of concrete containing microsilica gel and supergel was calculated to be about 50% and 30% lower than the permeability of normal concrete, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strength
  • Penetration Rate
  • Innovative Tests
  • Severe Winter Conditions