بررسی نفوذپذیری، جذب‌مویینه آب و کاهش‌وزن در بتن ژئوپلیمری حاوی سرباره‌‌کوره‌آهنگدازی، نانوسیلیس و الیاف پلی‌اولفین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری عمران سازه، گروه مهندسی عمران، واحد چالوس، دانشگاه ازاد اسلامی، چالوس، ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد چالوس، دانشگاه ازاد اسلامی، چالوس، ایران

3 گروه مهندسی عمران دانشگاه ازاد اسلامی لاهیجان ایران

10.22124/jcr.2023.21447.1547

چکیده

عوارض محیط‌زیستی و مصرف بالای سوخت‌های فسیلی در فرایند تولید سیمان معمولی موجب گردید تا دانشمندان به‌فکر یافتن ماده-ای جایگزین برای سیمان در بتن باشند، در این راستا در چند دهه اخیر تولید بتن ژئوپلیمری به‌عنوان ماده‌ای نوین در صنعت سازه‌ای مورد توجه محققین قرار گرفت، در تولید این نوع از بتن مواد آلومینوسیلیکاتی و محلول قلیافعال جایگزین سیمان و آب می‌شود و بتنی با مقاومت و استحکام فراتر از بتن معمولی را تولید می‌نمایند. در این مقاله به بررسی آزمایشگاهی خواص دوام بتن ژئوپلیمرسرباره‌ای حاوی0 الی 8 درصد نانوسیلیس و 1 الی 2 درصد الیاف پلی‌اولفین پرداخته شده است، نمونه‌های بتنی ساخته‌شده در سنین 7 و90 روزه تحت آزمون‌های نفوذپذیری آب، جذب‌مویینه آب و کاهش وزن قرار گرفتند، همچنین به‌منظور بررسی ریزساختاری نمونه‌ها از طیف‌سنجی XRF و XRF استفاده گردید. نتایج حاصله حاکی از بهبود عملکرد نمونه‌های بتنی با افزودن نانوذرات سیلیس و الیاف پلی‌اولفین نسبت به نتایج حاصل از بتن حاوی سیمان پرتلند بود، بررسی‌های ریزساختاری نیز نتایج بدست آمده را مورد تایید قرار داد. بهترین عملکرد در نتایج آزمون‌های نفوذپذیری و جذب‌مویینه آب متعلق به سن عمل‌آوری 90 روزه بتن ژئوپلیمری (حاوی 8% نانوسیلیس و 2% الیاف) بود که به‌ترتیب به‌میزان 56% و 65% بهبود را نسبت به بتن کنترل به‌خود اختصاص داد و نمونه بتن ژئوپلیمری حاوی 92% سرباره و 8% نانوسیلیس دارای کمترین مقدار کاهش وزن به‌میزان 6% بعد از اِعمال حرارت بالا را کسب کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating permeability, capillary water absorption and weight loss in geopolymer concrete contains slag, nanosilica and polyolefin fibers

نویسندگان [English]

  • mohammadhossein mansourghanaei 1
  • morteza biklaryan 2
  • alireza mardookhpour 3
1 Ph.D Student in Civil Engineering, Department of Civil Engineering, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran
2 Department of Civil Engineering, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran
3 department of civil engineering islamic azad university lahijan branch iran
چکیده [English]

The environmental effects and the high consumption of fossil fuels in the production process of ordinary cement caused scientists to think of finding an alternative material for cement in concrete. In this regard, in the last few decades, geopolymer concrete production as a Novin was noticed by researchers in the construction industry, in the production of this type of concrete, aluminosilicate materials and active alkali solution replace cement and water, and they produce concrete with strength and strength beyond ordinary concrete. In this article, the durability properties of geopolymer-cement concrete containing 0-8% nano-silica and 1-2% polyolefin fibers have been investigated. Water capillary and weight loss were placed, also XRF and XRF spectroscopy were used to check the microstructure of the samples. The obtained results indicated the improvement of performance of concrete samples with the addition of silica nanoparticles and polyolefin fibers compared to the results of concrete containing Portland cement, microstructural investigations also confirmed the obtained results. The best performance in the results of water permeability and capillary absorption tests belonged to the age of 90 days of geopolymer concrete (containing 8% nanosilica and 2% fibers), which showed 56% and 65% improvement, respectively, compared to The control concrete was selected and the geopolymer concrete sample containing 92% slag and 8% nanosilica had the lowest weight loss of 6% after applying high heat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investigating permeability
  • capillary water absorption and weight loss in geopolymer concrete contains slag
  • nanosilica and polyolefin fibers