بررسی خواص مکانیکی و تخلخل خمیر ژئوپلیمری با استفاده از پلیمرهای معدنی خاش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

10.22124/jcr.2023.15506.1418

چکیده

با توجه به اهمیت استفاده از پوزولان‌ها، در این پژوهش تلاش شده‌است تا به بررسی کامل‌تر خصوصیات پوزولان‌های موجود در منطقه خاش پرداخته شود. در این راستا جهت بررسی دقیق‌تر، دو نمونه متفاوت از منطقه خاش مورد بررسی قرار گرفت که این دو سنگ از نوع داسیت و بازالتیک بوده و پس از آسیاب به نام خاکستر داسیت و خاکستر بازالتیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهش ابتدا خواص مکانیکی دو نوع خاکستر مقایسه شد که نتایج بدست آمده به طور قابل توجهی نشان داد که خاکستر بازالتیک از مقاومت فشاری بالاتری برخوردار است. طبق نتیجه بدست آمده، بیشترین مقاومت فشاری از نمونه‌های ساخته شده با خاکستر بازالتیک به مقدار

72 مگاپاسکال به‌دست آمد. این نتایج درحالی است که بیشترین مقاومت فشاری بدست آمده از نمونه‌های ساخته شده با خاکستر داسیت،

49 مگاپاسکال بود که مربوط به نمونه ساخته شده با خاکستر بازالتیک با نسبت 2 به 1 سدیم سیلیکات به سدیم هیدروکسید

8 مولار است که در درمای محیط و نسبت 50 درصد از خاکستر به محلول قلیایی می باشد. همچنین تحلیل تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که در نمونه‌های ساخته شده با خاکستر داسیت، تعداد بسیاری از ذرات در واکنش شرکت نکرده‌اند. همچنین آزمایش تخلخل به روش تزریق جیوه نشان داد که نمونه‌های ساخته شده با خاکستر داسیت، مجموع حجم تجمعی برابر با 5/67 میلی‌متر مکعب بر گرم داشته در حالی‌که نمونه ساخته شده با خاکستر بازالتیک، دارای مجموع حجم تجمعی برابر با 59/1 میلی‌متر ‌مکعب بر گرم بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Mechanical Properties and Porosity of Inorganic Polymer Concrete Using Inorganics Polymers in Khash Area

نویسندگان [English]

  • milad kiali
  • Mohammad Mahdi Jabbari
Department of Civil Engineering, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Due to the importance of the use of pozzolans in this study, we attempted to better understand the available pozzolans in Khash region. Therefore, two different rocks from Khash region were investigated for quality assessment. These two rocks are dacite and basaltic and after mill they are called dacite and basaltic ash. In this study, two different types of concrete were designed using inorganic polymer made from the mentioned ash and their mechanical properties were investigated, which significantly showed that the basaltic ash had higher compressive strength, so that the highest compressive strength was obtained from samples made with 72 MPascal basaltic ash. However, the highest compressive strength obtained from specimens made with dacite ash is 49 MPascal. Scanning electron microscopy also showed that many particles were not reacted in samples made with dacite ash. Also, mercury injection porosity test showed that samples made with dacite ash had more porosity than basaltic samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inorganic polymer
  • Dacite
  • Basaltic
  • Khash Area
  • Compressive strength
  • porosity