بررسی مقاومت Pull-Off بتن ژئوپلیمری بر پایه سرباره کوره آهن گدازی و پودر زئولیت طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی عمران، گروه مهندسی عمران، پردیس دانشگاهی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استاد گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی،دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22124/jcr.2023.22787.1593

چکیده

در این مقاله اثر روش عمل آوری (دمای محیط (A)، اوون (O) و آب جوش (BW))، غلظت محلول سدیم هیدروکسید ( 8 و 12 مول در لیتر) و ضخامت دیسک (یعنی 1، 2 و 3 سانتی متر) در مقاومت Pull-Off بتن ژئوپلیمری بر پایه سرباره کوره آهن گدازی و پودر زئولیت طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که مقدار مقاومت Pull-Off به‌دست‌آمده از دیسک با ضخامت 3 سانتی‌متر به‌طور میانگین 2.6 درصد بیشتر از مقدار به‌دست‌آمده از دیسک با ضخامت 2 سانتی‌متر است. این بدان معناست که دیسک‌های با ضخامت‌های 2 و 3 سانتی‌متر مقادیر تقریباً برابری از مقاومت Pull-Off را نتیجه داده‌اند. علاوه بر این، مقدار مقاومت Pull-Off به دست آمده از دیسک با ضخامت 2 سانتی متر به طور متوسط 28.4٪ بیشتر از مقدار به دست آمده از دیسک به ضخامت 1 سانتی متر است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از دیسک با ضخامت 2 سانتی‌متر: الف) نسبت مقاومت Pull-Off بدست آمده از نمونه‌های عمل آوری شده در آب جوش و اوون به نمونه عمل آوری شده در دمای محیط به‌ترتیب برابر با 1.383 و 1.089 به‌دست آمده است. ب) با جایگزینی 20% وزن سرباره کوره آهن گدازی با پودر زئولیت طبیعی، مقاومت Pull-Off به طور متوسط 16.29٪ کاهش می یابد. ج) با افزایش غلظت محلول سدیم هیدروکسید از 8 به 12 مول در لیتر، مقدار مقاومت Pull-Off به طور متوسط 14.48٪ افزایش می یابد. بر اساس نتایج بدست آمده، یک رابطه غیرخطی قوی بین مقاومت فشاری و مقاومت Pull-Off بتن ژئوپلیمری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Pull-Off Strength of Geopolymer Concrete Containing GGBFS and Natural Zeolite Powder

نویسندگان [English]

  • Seyed Ahmad Vaziri 1
  • Rahmat Madandoust 2
  • Malek Mohammad Ranjbar Taklimi 3
1 PhD Candidate, Department of Civil Engineering, University Campus 2, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

In this paper, effects of curing methods (i.e. curing at ambient temperature (A), in oven (O) and in boiling water (BW)), NaOH solution concentration (i.e. 8 and 12 moles/liter) and disc thickness (i.e. 1, 2 and 3 cm) on pull-off strength (POS) of the geopolymer concrete containing Ground Granulated Blast Furnace Slag (GGBFS) and Natural Zeolite Powder (NZP) have been investigated. The results show that the value of the POS obtained from the 3 cm thickness disc is on average 2.6% higher than that obtained from the 2 cm thickness disc. This implies that the discs with thicknesses of 2 and 3 cm have given approximately equal values of the POSs. Moreover, the value of the POS obtained from the 2 cm thickness disc is on average 28.4% higher than that obtained from the 1 cm thickness one. Based on the results obtained from the 2 cm thickness disc: a) the ratios of the POSs of the samples cured in boiling water and oven to that of the specimen cured at ambient temperature have been obtained on average equal to 1.383 and 1.089, respectively. b) as 20% wt. of the GGBFS is substituted by the NZP, the value of the POS reduces by an average of 16.29%. c) as the NaOH solution concentration increases from 8 to 12 mole/liter, the value of the POS increases by an average of 14.48%. From the results, there is a strong nonlinear relationship between the compressive and pull-off strengths of the geopolymer concrete.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pull-off test
  • geopolymer concrete
  • disc thickness
  • curing method
  • boiling water
  • oven
  • NaOH solution concentration