محاسبه احتمالاتی آغاز خوردگی میلگرد با استفاده از روش‌های قابلیت اطمینان

نوع مقاله: یادداشت پژوهشی

نویسنده

گروه عمران، دانشکده صنعت و معدن چرام، دانشگاه یاسوج، چرام، ایران

چکیده

خوردگی میلگردها بر اثر نفوذ یون کلر در سازه‌های بتنی مجاور دریا و همچنین پل‌های مناطق برف‌خیز موجب به مخاطره افتادن این سازه‌ها در طی زمان بهره-برداری می‌گردد؛ بنابراین، در برخی از این سازه‌ها آغاز خوردگی به عنوان یکی از شرایط حدی بهره‌برداری منظور می‌گردد. روش‌های مختلفی برای محاسبه آغاز خوردگی وجود دارد که به دلیل وجود عدم قطعیت‌های فراوان در مدل‌های موجود، زمان محاسبه شده برای آغاز خوردگی با خطاهایی همراه می‌باشد. در این مقاله با استفاده از روش‌های محاسباتی مربوط به ایمنی و نمونه‌بردای مونت کارلو (MC) به ارزیابی احتمال آغاز خوردگی میلگرد در شرایط مختلف پرداخته شده است. به عنوان یک رویکرد جدید بر اساس سطوح عملکردی مختلف سازه، مقادیر احتمال آغاز خوردگی با احتمال رخداد 25، 50 و 75 درصد به منظور در نظر گرفتن درجه اهمیت سازه و همچنین ارائه برنامه‌های تعمیر و نگهداری سازه محاسبه گردیده است. کیفیت بتن و همچنین شدت عوامل محیطی به عنوان دیگر پارامترهای اساسی در این بررسی مورد استفاده قرار گرفته است. عدم قطعیت در زمان محاسبه شده برای آغاز خوردگی بر اساس خواص آماری پارامترهای موثر در مدل نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده افزایش کیفیت بتن از طریف کاهش نفوذپذیری، تاثیر بیشتری در افزایش زمان تا اولین بازرسی از سازه بتنی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Probabilistic Calculation of the Corrosion Initiation of steel reinforcement Using Reliability Methods

نویسنده [English]

  • Seyed Abbas Hosseini
Assistant Professor in Structural Engineering, Faculty of Technology and Mining, Yasouj University, Choram, Iran .
چکیده [English]

Reinforcement corrosion due to chloride ingress into the reinforced concrete (RC) structures adjacent to the sea and bridge in the snow-prone areas caused compromising the operation of these RC structures over time. Thereby in some of these structures, corrosion initiation is used for operational limit-state. There are so many methods for calculation of corrosion initiation time. There are many uncertainties in these models and because of that some errors made in calculated corrosion initiation time. In this paper using structural safety calculations and Monte Carlo sampling method (MC), the probability of corrosion initiation is calculated. As a new approach, corrosion initiation time is calculated based on the level of structural performances with the probability of 25,50 and 75 percent for the occurrence of corrosion initiation. Concrete quality, as well as the severity of environmental factors, were used as other basic parameters in this study. The uncertainty in the calculated time to corrosion initiation is also evaluated based on the statistical properties of the effective parameters in the model. Based on the results obtained, increasing the quality of concrete by reducing permeability has a greater effect on increasing the time for the first inspection of concrete structures

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corrosion initiation time
  • Reliability
  • Concrete durability
  • Chloride ingress
  • Probabilistic assessment