تأثیر لایه تقویتی بر خواص مکانیکی و دوامی روسازی‌های بتن غلتکی مرکب حاوی مواد مکمل سیمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

چکیده

علیرغم کاهش هزینه اجرا، نگهداری و ترمیم بتن‌های غلتکی در رویه‌های راه استفاده از این نوع بتن به علت ایجاد آلودگی صوتی ناشی از زبری لایه سطحی آن در بزرگراه‌ها با محدودیت مواجه است . در تحقیق حاضر اضافه کردن لایه سطحی بر روی بتن غلتکی جهت استفاده در بزرگراه‌ها پیشنهاد شده است. آزمونه‌های بتن غلتکی با و بدون روکش تحت اثر سیکل‌های یخ زدن و آب شدن در مجاورت نمک‌های یخ‌زدا قرارگرفته‌اند. پس از اعمال سیکل‌ها آزمونه‌های بتنی و مرکب تحت آزمایش های‌ مقاومت فشاری، دوام، کشش غیرمستقیم و همچنین برش سطح مورب قرارگرفته‌اند. همچنین از سرباره و دوده سیلیسی به‌عنوان جایگزین بخشی از سیمان در تعدادی از آزمونه‌ها استفاده‌ شده است. نتایج حاکی از آن است که سرباره به‌تنهایی باعث افت دوام و مقاومت فشاری در همه سنین است؛ اما با افزودن دوده سیلیسی بهبود دوام و مقاومت فشاری حتی در سنین کوتاه‌مدت نیز حاصل می‌گردد. اعمال شرایط ذوب و انجماد در حضور نمک‌‌های یخ‌زدا، اتصال لایه‌ها را در آزمونه‌های مرکب بتن غلتکی- آسفالت حدود 12 درصد و بتن غلتکی- بتن هوادار را حدود 10 درصد کاهش داده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of compound layers on the mechanical properties and frost resistance of roller compacted concrete pavement

نویسندگان [English]

  • shahriar abdolahzade 1
  • mahmoud nili 2
چکیده [English]

Abstract
Nowadays, roller compacted concrete pavement, (RCCP), is becoming popular due to lower cost of construction, repair, and maintenance compared with those for normal concrete. However, due to the roughness of the RCCP surface, its use in highway roads is limited. In the present paper, the effects of two different compound layers on mechanical and frost resistance of RCCP were investigated. Slag and silica fume were used as a partial replacement for cement in the predetermined mixtures. Two compound layers of the hot mix asphalt (HMA) and air-entrained concrete (AEC) were used. The mixtures were suffered under freeze-thaw cycles in the present of de-icing salt. The compressive strength and the connection resistance between the compound layers and RCCP after freeze-thaw cycles were evaluated via slant shear and splitting tensile tests. The results indicated that the addition of slag reduced both compressive strength and salt scaling resistance. On the contrary, silica fume improved compressive strength and particularly salt scaling resistance of the specimens. The results also showed that the connection resistance of the specimens was reduced, due to freeze-thaw cycles in the presence of the de-icing agent, about 12% and 10% for HMA and AEC layers, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Roller compacted concrete pavement
  • compressive strength
  • freeze-thaw cycles
  • supplementary cementitious material
  • compound layer