بررسی برهمکنش پساب صنعتی، زئولیت و عیار سیمان بر بتن غیرمسلح در سنین مختلف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 گروه عمران- سازه، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

بحران‌های جهانی کمبود آب و آلودگی هوا به گازهای گلخانه‌ای لزوم استفاده از به ترتیب آب‌های نامتعارف و مصالح دوستدار محیط زیست در صنعت بتن را تشدید کرده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی برهمکنش کیفیت آب، زئولیت، عیار سیمان و سن عمل‌آوری بر مقاومت فشاری بتن صورت گرفت. با عنایت به تعداد زیاد تیمارهای آزمایش (120 تیمار) در این پژوهش و عدم تجزیه و تحلیل‌های آماری در پژوهش‌های قبلی، داده‌های مقاومت فشاری آزمونه‌های بتنی با استفاده از آزمون‌های تجزیه واریانس و مقایسه میانگین به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار مورد بررسی آماری قرار گرفت. نتایج آزمون تجزیه واریانس نشان داد که اثر ساده عوامل مورد بررسی و برهمکنش‌های دوگانه آنها، بجز نوع آب در سن آزمونه و زئولیت در سن آزمونه، و همچنین برهمکنش سه‌گانه عیار سیمان در نوع آب در زئولیت بر مقاومت فشاری آزمونه-های بتنی معنی‌دار بود. با عنایت به عدم مشاهده تاثیر منفی معنی‌دار پساب صنعتی و ترکیب آب شهری و پساب صنعتی بر مقاومت فشاری بتن، استفاده از آنها در ساخت بتن غیرمسلح توصیه می‌گردد. با این حال، وجود برهمکنش سه‌گانه معنی‌دار بین نوع آب با زئولیت و عیار سیمان نشان داد که اثر آب‌های مورد بررسی بر مقاومت فشاری آزمونه‌های بتنی در سطوح مختلف زئولیت به عیار سیمان بستگی دارد. بر این اساس، انتخاب بهترین سطح کاربرد زئولیت و نوع آب با توجه به عیار سیمان مورد نظر باید بر اساس آزمون طرح اختلاط در کارگاه به دست آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction of treated industrial wastewater, zeolite and cement content on plain concrete at different curing ages

نویسندگان [English]

  • kami kaboosi 1
  • Khashayar Emami 2
  • Mehran Fadavi 2
1 Department of Water Engineering, Gorgan branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Department of Civil Engineering, Gorgan branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Global water scarcity and air pollution by greenhouse gases have amplified the need to use of unconventional water and environmental friendly materials in the concrete industry. Accordingly, the present study was conducted to investigate interaction of water quality, zeolite, cement content and curing age on concrete compressive strength. Regarding to the considerable types of the experimental treatments in this research and with respect to the lack of statistical analysis in previous studies, the concrete compressive strength data of this study were statistically analyzed by ANOVA and LSD tests based on a completely randomized design with factorial experiment with three replications. The results of analysis of variance test showed that the simple effect of the investigated factors, their two-way interactions, except water type*curing age and zeolite*curing age, and the three-way interaction of cement content*water type*zeolite on compressive strength of the concrete specimens were statistically significant. Due to the lack of significant negative effect of treated industrial wastewater and the mixture of equal tap water and treated industrial wastewater on the compressive strength of concrete, it is recommended to use these waters in the construction of plain concrete. However, the three-way interaction of water type with zeolite and cement content showed that the effect of investigated waters on compressive strength of concrete specimens in different percentage of zeolite is depended on cement content. So, the choice of the best application level of zeolite and water type according to the cement content should be selected based on the in- situ mix design test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis of variance
  • compressive strength
  • Concrete materials
  • Mix design
  • Unconventional water