بررسی نقش افزودنی‌های معدنی در آسیای کلینکر بر قابلیت خردایش و کیفیت سیمان

نوع مقاله: یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه ارومیه

2 هیئت علمی گروه معدن دانشگاه ارومیه و صنعتی ارومیه

3 کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن

4 دانشجوی دکتری مهندسی معدن

10.22124/jcr.2019.11891.1322

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر افزودنی‌های معدنی بر بازدهی پروسه تولید سیمان و خواص محصول است. بدین منظور با آماده-سازی نمونه‌هایی از کلینکر سیمان با افزودنی‌های معدنی و همچنین کمک ساینده‌های آلی به بررسی بازدهی خردایش آنها پرداخته شده است. سپس بلوک‌های بتنی ساخته و بر روی آنها آزمایش تعیین مقاومت فشاری در سنین مختلف انجام گرفته است. براساس نتایج، استفاده از افزودنی‌های معدنی موجب افزایش عدد بلین شده است. طرح اختلاط 85 درصد کلینکر و 15 درصد پوزولان منجر به حصول بیشترین مقدار بلین سیمان به میزان (m2/kg) 4546 شده است. استفاده از افزودنی‌ها در سنین 2 و 3 روزه بتن موجب کاهش مقاومت فشاری شده است. در سن 28 روزه بتن، وجود افزودنی‌ها موجب افزایش مقاومت فشاری آن نسبت به حالت عدم استفاده از افزودنی شده است. ترکیب 15 درصد وزنی پوزولان، 85 درصد کلینکر، 4 درصد گچ و 3 گرم کمک ساینده آلی، بهینه‌ترین ترکیب سیمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study The Role of mineral additives on grind ability and quality of cement clinker

نویسندگان [English]

  • Jafar Abdollahi Sharif 2
  • Mohsen Alilu 3
  • Fatemeh Kazemi 4
2 Professor of mining engineering, Department of mining, Urmia University
3 Graduate of MSC mining engineering, Urmia University
4 Ph.D. Student of mineral processing, Kashan University
چکیده [English]

Aim of this paper is studying the effect of mineral addictive and type of them, on the processing of cement produce and quality of it. For this purpose, preparation of samples of cement clinker with additives of pozzolan, perlite, pumice and also abrasive organic compounds have been investigated their grinding efficiency. Then, concrete blocks with dimensions of 10 × 10 cm were constructed, than tested compressive strength at different ages of 2, 3, 7 and 28 days. Based on the results, the use of mineral additives has led to an increase in the number of Blaine, in other words, additives have played the role of abrasive aid. The mixing plan of 85% of clinker and 15% of pozzolan resulted in the highest amount of blast cement (4546 m2/kg). The use of additives at the age of 2 and 3 days of concrete has reduced the compressive strength. At the age of 28 days, the presence of additives increases its compressive strength compared to the non-use of the additive. The combination of organic abrasives and mineral additives in all cases has led to an increase in concrete bulk and compressive strength. The combination of 15% by weight of pozzolan, 85% clinker, 4% gypsum and 3 g of abrasive organic compound, is the optimum combination of cement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mineral Additives
  • Cement
  • Clinker milling
  • Energy Consumption
  • Compressive Strength of Concrete