ارزیابی پاسخ دیوارهای برشی بتن‌آرمه دارای بازشو تحت بارگذاری چرخه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی عقیق/شاهین شهر/ اصفهان

2 خیابان هزار جریب-دانشگاه اصفهان-دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل-گروه عمران

چکیده

در این تحقیق پارامترهای مؤثر بر عملکرد دیوارهای برشی بتن مسلح، همچون مقدار میلگردهای طولی و عرضی دیوار، بازشو، نسبت ابعاد بازشو، منظم و نامنظمی چیدمان بازشو در ارتفاع دیوار و فاصله بازشو از لبه دیوار مطالعه شده است و مناسب‌ترین حالت پارامترهای مورد بررسی برای حضور بازشو در دیوارهای برشی بتن مسلح ارائه گردیده است. نمونه دیوارهای بتنی با ابعاد m3 5/16× 5/6× 35/0 تحت اعمال همزمان بار چرخه‌ای و بار متمرکز یکنوا در بالاترین قسمت دیوار قرارگرفته‌اند. تحلیل غیر خطی با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS انجام شده و برای رفتار غیرخطی بتن از مدل پلاستیسیته آسیب استفاده شده است. یک نمونه دیوار بتنی بدون بازشو با حداقل مقدار میلگردهای طولی و عرضی آیین نامه‌ای به عنوان نمونه پایه در نظر گرفته شده و سایر نمونه‌ها از طریق معیارهایی چون ظرفیت باربری، میزان انرژی مستهلک شده، نحوه و توزیع ترک خوردگی و خرد شدگی با آن مقایسه شده‌اند. نتایج حاصل نشان می‌دهد که حضور بازشو در دیوارهای بتنی به میزان 65/18‌% سطح دیوار باعث کاهش 24% مقاومت و 43% سختی اولیه دیوار بازشودار نسبت به نمونه بدون بازشو شده است، نامنظمی چیدمان بازشوها در ارتفاع دیوار باعث افزایش 8% مقاومت و 12% سختی دیوار شده است. همچنین، مقاومت و سختی نمونه‌های دارای بازشو تابع فاصله بازشو از لبه دیوار و بازشو مجاور بوده است به نحوی که مناسب‌ترین دیوار برشی بازشودار از نظر مقاومت و سختی، دیواری است که بازشو‌ها به اندازه 5/1 برابر عرض بازشو از لبه دیوار فاصله گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the response of reinforced concrete shear walls with openings under cyclic loading

نویسندگان [English]

  • mohammad baharloo 1
  • Mehrdad Hejazi 2
1 Aegic Higher Education Institution / Shahin Shahr / Isfahan
2 University of Isfahan/Department of Civil Engineering
چکیده [English]

, the effective parameters on the performance of reinforced concrete shear walls, such the amount of longitudinal and transverse rebars, openings, opening aspect ratio, Regular and irregularly aligned openings at the height of the wall and opening distance from the edge of the wall have been studied and the most appropriate parameters for the reinforced concrete shear wall have been provided. Reinforced concrete shear walls of 0.35×6.5×16.5m3 have been under cyclic loading. Non-linear finite element analysis using the ABAQUS code has been performed. Concrete damage plasticity model has been used. A wall with no openings and with minimum longitudinal and transverse reinforcement of has been considered as the control sample and other samples have been compared with it through measures such as load bearing capacity, dissipated energy, and cracking and crushing distributions and patterns. The results show that the presence of openings in concrete shear walls in the amount of 18.65% of the wall surface caused a reduction of 24% resistance and 43% of the initial hardness of the opening wall compared to the sample without opening, irregularly of the opening at the wall height increased by 8% Resistance and 12% hardness of the wall. Also, the strength and hardness of the opening specimens were the distance between the opening and the edge of the wall and the adjacent opening, so that the most suitable openings for the shear wall were a wall with openings up to 1.5 times its width from the edge of the wall.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reinforced concrete shear wall
  • Nonlinear analysis
  • opening
  • Failure Mechanism
  • Finite Element Method