پیش بینی ظرفیت برش پانچ دال های بتنی مسلح شده با FRP به کمک ماشین بردار پشتیبان (SVM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

2 دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده

در سال های اخیرکامپوزیت های FRP به علت داشتن نسبت های بالای مقاومت به وزن و سختی به وزن، پتانسیل بالای دوام و وزن پایین بطور گسترده ای استفاده شده اند؛ همچنین استفاده از میلگردهای FRP در جایی که احتمال خوردگی آرماتورهای فولادی وجود دارد، جایگزین مناسب برای تقویت دال های بتنی می باشد. تا کنون روابط تجربی زیادی برای تخمین ظرفیت برشی دال های بتنی ارائه شده است اما در مسائل متنوعی، روش های داده کاوی دقت بیشتری نسبت به روابط تجربی ارائه شده داشته اند. روش ماشین بردار پشتیبان یکی از روش های داده کاوی است که در محیط MATLAB قابل پیاده سازی می باشد. در این مقاله برای ارزیابی رفتار برشی دال های بتنی تقویت شده با FRP، از رگرسیون غیر خطی در ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. داده های مورد استفاده در این پژوهش که شامل 74 نمونه دال بتنی آزمایشگاهی است، از مقالات منتشر شده در این زمینه بدست آمده اند. میزان مقاومت برش پانچ با استفاده از آیین نامه های ACI 318 و BS 8110 وACI 440 و روابط تعدادی از محققین محاسبه شده و با نتایج مدل ساخته شده در این مطالعه، مقایسه شده اند. مدل ارائه شده دارای ضریب همبستگی 0.995 و ضریب پراکندگی 0.08 می باشد که با مقایسه شاخص های آماری متناظر بدست آمده در روابط تجربی، کارایی بیشتر مدل نسبت به روابط تجربی را تایید می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Punching Shear Capacity of RC Slabs using Support Vector Machine

نویسندگان [English]

  • Hosein Naderpour 1
  • Ebrahim Noormohammadi 2
  • Pouyan Fakharian 3
1 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University
2 B.S. Student, Faculty of Civil Engineering, Semnan University
3 Ph.D. Candidate, Faculty of Civil Engineering, Semnan University
چکیده [English]

In recent years, FRP composites have been widely used due to the high strength-to-weight and stiffness-to-weight ratios, high durability potential, and light weight. Also when there is a possibility of steel bars corrosion, the FRP reinforcing bars are good alternative for reinforced concrete slabs. So far, many experimental equations have been presented to estimate the shear capacity of concrete slabs but, in many problems, data mining was more accurate than experimental equations. The support vector machine is one of the methods of data mining. In this article, nonlinear support vector machine regression was used to evaluate the shear behavior of concrete slabs reinforced with FRP. The data used in this study, which included 74 concrete slab samples, was obtained from articles published in this field. The punching shear strength was calculated by using the ACI 318, BS 8110 and ACI 440 building codes and the existing formulas, were compared with those of the proposed model. The model has the coefficient correlation of 0.995 and coefficient of dispersion of 0.08. Finally comparing the model with corresponding statistical indicators of experimental equations, it can be declared that the proposed model has a good level of precision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Punching Shear
  • Concrete Slab
  • Fiber Reinforced Polymer
  • Data mining
  • support vector machine