نویسنده = مصطفی خانزادی
اندازه گیری مقاومت ویژه الکتریکی بتن با روش های حجمی، سطحی، گالواپالس و هدایت الکتریکی

دوره 10، شماره 3، آذر 1396، صفحه 19-28

مصطفی خانزادی؛ محسن تدین؛ محمد سعید ملکی؛ سجاد ذهبی؛ محمدحسین تدین


ارائه محدوده باریک برای تعیین نسبت های اختلاط بتن خود تراکم بر اساس بهینه سازی چند معیاره

دوره 9، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 17-27

مصطفی خانزادی؛ ساسان معتقد؛ علیرضا اسدیان اردکانی


تاثیر حجم خمیر بر کارائی بتن خودتراکم

دوره 2، شماره 2، تیر 1388، صفحه 97-106

محسن تدین؛ مصطفی خانزادی؛ غلامرضا قهرمانی


بررسی رفتار اتصالات بتنی تقویت شده با کمک الیافFRP

دوره 1، شماره 2، تیر 1387، صفحه 75-83

مصطفی خانزادی؛ وحید احمدی؛ بهروز حسنی