همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

مرتضی عمویی

عمران-سازه کارشناس ارشد

m.amooie@gmail.com

h-index:  

دبیر اجرایی

رضا کهنی خشکبیجاری

عمران-سازه دکترا دانشگاه گیلان

r.kohani.k@gmail.com

h-index: