بررسی اثر عمل آوری داخلی بوسیله ماسه سبک اسکوریا بر جمع شدگی خودزا، خصوصیات مقاومتی و انتقالی ملات های سیمانی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله اثر ماسه سبک اسکوریای از پیشاشباع شده بر جمعشدگی خودزا و خصوصیات مقاومتی و انتقالی ملاتهای سیمانی مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفتهاست. ملاتهای سیمانی مختلف با نسبت آب به سیمان ثابت 34/0 و جایگزینی ماسه معمولی توسط ماسه سبک اسکوریا بهصورت حجمی با دانه‌بندی ثابت در پنج‌درصد جایگزینی 0، 10، 50،20 و 100 تهیه شدهاند. آزمایشهای مربوط به جمعشدگی خودزا، مقاومتهای فشاری و خمشی، کارائی، سرعت پالسی، درصد جذب آب و جذب آب کاپیلاره (آهنگ جذب آب) در تمامی نمونههای ملات انجامگرفت. درنهایت با ارزیابی نتایج مشخص گردید که بکارگیری ماسه سبک اسکوریای از پیشاشباعشده در ملات سیمانی بهعنوان ماده عامل عملآوری داخلی، می‌تواند بهطور موفقیتآمیزی منجر به کنترل جمعشدگی خودزا گردد اما در عین حال آثار معکوسی بر دیگر ویژگیهای ملات (خصوصیات مقاومتی و انتقالی) دارد که بایستی حتما مورد توجه قرار گیرد. به نظر می‌رسد که کاربرد بهینه و بهاندازه ماسه سبک اسکوریا میتواند منجر به بهبود تمامی ویژگیهای ملات و بتن گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Internal Curing Using Lightweight Scoria Fine Aggregates on Autogenous Shrinkage, Strength and Transport Properties of Cement Mortars

نویسندگان [English]

  • J. Esmaili
  • J. Kasaei
چکیده [English]

In this paper, the effect of pre-soaked local lightweight scoria fine aggregates on autogenous shrinkage, strength and transport properties of cement mortars is investigated. Different cement mortars with a constant water/cement ratio of 0.34 were prepared substituting normal fine aggregates by lightweight scoria fine aggregates with the same grading at five different volume fractions of 0%, 10%, 20%, 50% and 100%. Autogenous shrinkage, compressive and flexural strength, workability, pulse velocity, water absorption and sorptivity (rate of water absorption), were measured in all mortars and compared with reference specimen. It has been found that incorporation of pre-soaked lightweight scoria sand in cement mortars as internal curing agent can successfully control the autogenous shrinkage, but effects inversely on other properties (strength and transport properties) of mortars that should be significantly considered. It seems that an optimum use of pre-soaked lightweight scoria sand can modify all properties of mortars and concretes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Curing
  • Cement Mortar
  • Scoria Fine Aggregates
  • Autogenous Shrinkage
  • Strength properties
  • Transport properties