تحلیل فنّی روش‌های نرم افزاری در طرّاحی روسازی بتنی غیرمسلّح درزدار

نویسندگان

چکیده

با توجه به پیچیدگی رفتار بستر و دال روسازی و گوناگونی بار وارده به روسازی، تحلیل آن برای محاسبۀ تنش‌ها و تغییرمکان‌ها با دست یک کار بسیار دشوار بوده و استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی روز برای طرّاحی روسازی بتنی اجتناب‌ناپذیر است. در این تحقیق دو نرم‌افزارKENSLABS و EverFE که از نرم‌افزارهای تحلیل روسازی بتنی غیرمسلّح درزدار می‌باشند، مورد بررسی قرارگرفته و نتایج تحلیل یک دال نمونه با استفاده از این نرم‌افزارها با روش تحلیلی وسترگارد مورد مقایسه قرارگرفته‌اند. مدل بستر مورد استفاده در نرم-افزارها و در روش وسترگارد، مدل وینکلر بوده لذا مقایسۀ نتایج امکان‌پذیر می‌باشد. یکی از مدل‌های سازه‌ای که برای تحلیل دال به‌کار می‌رود، روش المان محدود است، که روش تحلیلی وسترگارد و نرم‌افزارهای مذکور همگی از این روش در تحلیل دال استفاده می‌کنند. برای مقایسۀ نتایج تحلیل در این سه روش، دالی به طول 57/4 و عرض 65/3 با ضخامت‌های مختلف و بار 80 کیلونیوتن مورد تحلیل قرارگرفته است. این دال در سه حالت بار در گوشه، بار در لبه و بار در داخل دال مورد ارزیابی قرارگرفته و جداول و نمودارهایی برای بررسی نتایج هر روش به تفکیک ارائه شده است. در مقایسۀ نتایج بین سه حالت بارگذاری، مشخص گردید در حالت بار در گوشه برای دال با بستر مایع بیش‌ترین تنش‌ها وجود داشته و با افزایش ضخامت دال اختلاف بین تنش‌ها در سه حالت بار انتخاب شده کاهش می‌یابد. همچنین مشاهده گردید که نرم‌افزار EverFE به دلیل انجام المان‌بندی در راستای ضخامت دال، نتایج دقیق‌تری را نسبت به دو روش دیگر ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technical Analysis of Jointed Plain Concrete Pavement Using Different Computational Methods

نویسندگان [English]

  • Aolfazl Hassani
  • Mansour Fakhri
  • Abolfazl Gol Mohamadi
چکیده [English]

Regarding the complexity of bed behavior, slab pavement and the variety of imposed load to pavement, its analysis is extremely difficult to calculate the stresses and its displacement by hand and it is unavoidable to use update utilized softwares. In this research two softwares, EverFE and KENSLAB are studied which are from jointed unreinforced concrete pavement softwares. And the results of a sample slab are compared with westergaurd analysis method by using these softwares. The model of bed in use in the softwares and in westergaurd method has been vinkler model. Hence the result comparison is possible. One of the structure model is utilized for analyzing slab is finite element that all mentioned softwares as well as westergaurd apply this method. To compare the results of these 3 methods, a slab to length 4.57 and width 3.65 with different thickness and 80kn loading are analyzed. This slab is evaluated with 3 states, edg loading, corner loading and loading in center slab, and some charts and diagrams are stated to consider the results of each method. It is revealed that in comparison with 3 states of loading, for slab with liquid bed in the state of corner loading, there is the most stress and by raising slab thickness, the discrepancy between the stresses will decreas in 3 loading states moreover, it is observed that in line with slab thickness, the EverFE, expresses more exact results than other methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete Pavement
  • Software of Analysis Pavement
  • EverFE
  • KENSLABS
  • KENPAVE