مطالعه بر روی خصوصیات مکانیکی بتن متخلخل با نفوذپذیری زیاد با استفاده از سرباره آلومینیوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه هرمزگان

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه هرمزگان

10.22124/jcr.2023.21607.1557

چکیده

بازیافت اصولی و استفاده مجدد از زباله های صنعتی یکی از اساسی ترین چالش های انسانی برای محافظت از محیط زیست می باشد. در سال های اخیر به دلیل خواص منحصر به فرد بتن متخلخل، استفاده از روسازی بتنی متخلخل به عنوان جایگزین مناسبی برای رویه های آسفالتی مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه به منظور امکان سنجی روشی جدید برای ساخت روسازی های بتنی متخلخل با نفوذپذیری زیاد سازگار با محیط زیست با جایگزینی سرباره آلومینیوم با 0، 5، 10، 15 و 30 درصد وزنی سیمان، نمونه های بتن ساخته و تحت آزمایش های مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، درصد جذب آب، نفوذپذیری و تخلخل قرار گرفتند. نتایج نشان داد با جایگزینی سرباره آلومینیوم با 5 درصد از وزن سیمان، مقاومت فشاری، مقاومت خمشی و درصد جذب آب نسبت به نمونه شاهد دارای تغییر قابل ملاحظه ای نمی باشد. اما با جایگزینی سرباره آلومینیوم با 10 ،15 و30 درصد از وزن سیمان، مقاومت فشاری به ترتیب به میزان 16، 24 و 50 درصد و مقاومت خمشی به ترتیب به میزان 6، 15و 24 درصد نسبت به نمونه شاهد کاهش یافته است. با جایگزینی سرباره آلومینیوم با 10 و 15 درصد وزن سیمان، میزان نفوذپذیری در نمونه‌ها نسبت به نمونه شاهد به ترتیب به میزان 61 و 97 درصد افزایش یافته است. همچنین مشاهده گردید که با توجه به تخلخل بسیار زیاد نمونه‌های حاصل از جایگزینی سرباره آلومینیوم با 30 درصد از وزن سیمان، آب بلافاصله و به سرعت از آنها عبور می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study on the mechanical properties of porous concrete with high permeability using aluminum slag

نویسندگان [English]

  • Kianmehr Hashemipoor 1
  • Mohammad Reza Mohammadizadeh 2
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Technical and Engineering, University of Hormozgan
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Technical and Engineering, Universty of Hormozgan
چکیده [English]

Principal recycling and reuse of industrial waste is one of the most important human challenges to protect the environment. In recent years, due to the unique properties of pervious concrete, the use of pervious concrete pavement as a good alternative to asphalt procedures has been considered. In this study, in order to assess a new method for the manufacture of high -environmentally friendly concrete pavements with aluminum slag replacement with 0, 5, 10, 15 and 30 % cement weight, the concrete samples were made and the tests including compressive strength, bending strength, water absorption percentage, permeability and porosity done. The results showed that aluminum slag replacement with 5 % of cement weight, compressive strength, bending resistance and water absorption percentage compared to the control sample did not change significantly. But using the replacement of aluminum slag with 10, 15 and 30 percent of the cement weight, compressive strength and bending strength comparing to the control sample were decreased by 16, 24 and 50% and by 6, 15 and 24 %, respectively. By replacing aluminum slag with 10 and 15% by weight of cement, the permeability comparing to the control sample was increased by 61 and 97%, respectively. It was also observed that due to the high porosity of the samples containing aluminum slag replacement with 30 % of the weight of the cement, water passed immediately and quickly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aluminum slag
  • porous concrete
  • Industrial waste
  • Mechanical properties