بررسی آزمایشگاهی تاثیر درشت دانه های بتنی بازیافتی بر خواص مرتبط با دوام بتن های تماماً بازیافتی حاوی پوزولان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.22124/jcr.2022.19278.1491

چکیده

تحقیق آزمایشگاهی حاضر به بررسی دو خاصیت مکانیکی و به‌ویژه دوام بتن‌های تماما بازیافتی حاوی پوزولان‌های زئولیت طبیعی، میکروسیلیس و خاکستربادی پرداخته است. بتن‌های بازیافتی متشکل از درشت‌دانه‌های بتنی بازیافت شده و حاوی درصدهای مختلف جایگزینی میکروسیلیس، خاکستربادی و زئولیت طبیعی می‌باشند. در مجموع 11 طرح اختلاط ساخته شدند که شامل بتن معمولی مرجع، بتن %100 بازیافتی بدون پوزولان و 9 طرح اختلاط از بتن‌های تماما بازیافتی حاوی مواد پوزولانی مذکور به صورت کاربردهای جداگانه می-باشند. برای بررسی و مقایسه برخی از خواص مکانیکی و به‌ویژه خواص وابسته به دوام این نوع بتن‌ها، در بازه سنی 28 تا 91 روزه، مقاومت فشاری، در بازه سنی 28 روزه سرعت انتشار امواج فراصوت، و در بازه سنی 180 روزه نیز آزمایش‌های جذب آب غوطه‌وری، جذب آب مویینه، مقاومت ویژه الکتریکی و ضریب هدایت الکتریکی نمونه‌های ساخته شده از این نوع بتن‌ها، اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان دادند که گرچه جایگزینی کامل درشت‌دانه‌های بازیافتی در این نوع بتن‌ها منجر به افت مقاومت فشاری آنها نسبت به بتن مرجع می‌شود، ولی جایگزینی مواد پوزولانی مانند میکروسیلیس در بتن‌های تماما بازیافتی قادر است تا منجر به کسب مقاومت فشاری بیش‌تری نسبت به بتن مرجع گردد. هم‌چنین میزان افت خواص وابسته به دوام در بتن‌های تماما بازیافتی بدون پوزولان نسبت به بتن مرجع، در مقایسه با افت حاصله در خواص مکانیکی به مراتب بیش‌تر است. با این‌حال به‌دلیل تغییر در ساختار شیمیایی بتن‌های بازیافتی ناشی از مواد پوزولانی مانند زئولیت طبیعی، برخی از خواص وابسته به دوام این بتن‌ها در مقایسه با بتن‌های معمولی، تغییر محسوسی نداشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental study of the effect of recycled concrete coarse aggregates on the durability properties of fully recycled concrete containing pozzolans

نویسندگان [English]

  • Seyed Fathollah Sajedi 1
  • Hasan Jalilifar 2
1 Associate professor, Department of Civil Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Department of Civil Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

This experimental research has investigated in particular the durability of fully recycled concrete containing natural zeolite (NZ), microsilica (SF) and fly ash (FA) pozzolans. Recycled concretes consist of recycled concrete aggregates and contain different percentages of replacement of SF, FA and NZ. A total of 11 mixing designs were constructed, including plain reference concrete (RC), 100% recycled concrete without pozzolans, and 9 mixing designs of fully recycled concretes containing the mentioned pozzolanic materials as separate applications. To evaluate and compare some mechanical properties and especially properties related to the durability of this type of concrete, in the age range of 28- to 91-day, compressive strength (CS), in the age range of 28-day the ultr-pulse velocity, and in the age range of 180-day immersion water absorption, capillary water absorption, electrical resistivity and electrical conductivity of specimens made of this type of concretes, were measured. The results showed that although the complete replacement of recycled aggregates in this type of concrete leads to a decrease in their CS compared to the RC, but the replacement of pozzolanic materials such as SF in fully recycled concrete can lead to gain more CS than RC. Also, the rate of loss of durability properties in fully recycled concretes without pozzolans is much higher than the loss of mechanical properties compared to the RC. However, due to changes in the chemical structure of recycled concretes from pozzolanic materials such as NZ, some of the durability properties of these concretes did not change significantly compared to RC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recycled aggregate
  • Recycled concrete
  • Mechanical properties
  • Durability
  • Pozzolan