مطالعه آزمایشگاهی تعیین رابطه تجربی مقاومت فشاری برحسب سن بتنهای حاوی سیمان نوع 2 و خرده لاستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 هیات علمی

10.22124/jcr.2022.20656.1515

چکیده

رابطه‌ی مقاومت فشاری بتن سن t روزه برحسب 28 روزه در ACI 209 فقط برای سیمان‌های نوع 1 و نوع 3 محاسبه شده است. این رابطه برای سیمان نوع 2 در ACI و دیگر تحقیقات موجود نیست. همچنین چنین رابطه‌ای برای بتن‌های حاوی خرده لاستیک نیز تا کنون توسط محققین مطرح نشده است. در این مقاله به طور آزمایشگاهی به بررسی رابطه‌ی مقاومت فشاری سن t روزه بتن برحسب سن 28 روزه آن برای بتن‌های ساخته شده با سیمان نوع 2 و بتن‌های حاوی خرده لاستیک پرداخته شده است. برای این منظور از سه عیار سیمان 350 ،400 و kg/m³ 450 و دو نسبت آب به سیمان 5/0 و 65/0 استفاده شده و خرده لاستیک با نسبت‌های 5 تا 20 درصد حجمی جایگزین ماسه گردیده است. در رابطه بدست آمده مقادیر α و β برای بتن‌های حاوی سیمان نوع 2 به ترتیب 13/3 و 91/0 و در بتن‌های حاوی خرده لاستیک به ترتیب 32/3 و 9/0 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental study to evaluate comperessive strength relation with related time for concrete having cement type II and crumb rubber

نویسندگان [English]

  • Seyyed meysam hasan vanhari 1
  • majid gholhaki 2
1 MS.c Student in Structural Engineering, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.
2 semnan university
چکیده [English]

Relationship between the compressive strength of concrete in terms of the age of concrete is set out in the American Concrete Institute Regulations for Type I and Type III Cement. In this study, the relationship between compressive strength in terms of the age of concrete containing Portland Cement Type II has been experimentally investigated. The relationship has also been explored for crumb rubberized concrete. For this purpose, three cement contents: 350, 400 and 450 kg / m³, as well as two water-to-cement ratios of 0.5 and 0.65, and crumb rubber with ratios of 5 to 20% by the Volume of sand have been used. In the relations obtained, α and β values for the ordinary concretes containing cement type II are 3.13 and 0.91, respectively, while for the crumb rubberized concrete are 3.32 and 0.9, respectively. In this study, the relationship between compressive strength in terms of the age of concrete containing Portland Cement Type II has been experimentally investigated. The relationship has also been explored for crumb rubberized concrete. For this purpose, three cement contents: 350, 400 and 450 kg / m³, as well as two water-to-cement ratios of 0.5 and 0.65, and crumb rubber with ratios of 5 to 20% by the Volume of sand have been used. In the relations obtained, α and β values for the ordinary concretes containing cement type II are 3.13 and 0.91, respectively, while for the crumb rubberized concrete are 3.32 and 0.9, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compressive Strength
  • Concrete Age
  • Cement Type II
  • Crumb Rubber
  • Water to Cement Ratio