بررسی اثر فوق روان کننده ها بر رئولوژی بتن خودتراکم برای زمان ها و دماهای مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی عمران

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

4 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در طرح مخلوط بتن خودتراکم، عملکرد فوق روان کننده ها به‌شدت تحت تأثیر دمای محیط قرار دارد؛ این موضوع به علت آن است که درجه حرارت وابسته به سرعت هیدراسیون، بر نرخ جذب فوق روان کننده به مخلوط بتن خودتراکم تأثیر می‌گذارد. در این تحقیق دمای مخلوط های بتن با توجه به شرایط محیطی فصل‌های مختلف انتخاب شده است. بنابراین پس رساندن دمای بتن به دمای محیط، خواص رئولوژی بتن تازه خودتراکم حاوی پلی کربوکسیلات و نفتالین سولفونات به‌عنوان یک تابع از زمان اختلاط، دما و مقدار مواد افزودنی با نسبت آب به سیمان 42/0، مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از تنش جاری شدن و لزجت پلاستیک حاصل از دستگاه رئومتر در طول زمان 60 دقیقه، پلی‌کربوکسیلات نسبت به نفتالین سولفونات سبب بهبود رئولوژی یعنی تنش جاری کمتر و لزجت پلاستیک بیشتر می‌شود ولی با این وجود، ازآنجایی‌که نفتالین سولفونات سبب افت اسلامپ کمتر می‌شود بنابراین با استناد به این امر، نفتالین سولفونات سبب حفظ سیالیت بیشتری می‌شود. همچنین با استناد به نتایج تحقیق، باید برای بهبود رئولوژی از بالا رفتن دمای بتن و زمان بتن ریزی کاست، زیرا در غیر این صورت، باعث سخت شدگی بتن و درنتیجه کاهش رئولوژی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the effect of super-plasticizers on the rheology of self-consolidating concrete at various times and temperatures

نویسندگان [English]

  • ali akbar shirzadi javid 1
  • parviz ghoddousi 2
  • ali Zal Nezhad 3
  • sajjad mirvalad 4
2 Iran university of science and technology
3 Iran university of science and technology
4 Iran university of science and technology
چکیده [English]

Designing and developing rheological properties of self-compacting concrete is an important issue in concrete technology. This matter is because of the combination of varied needs in the fresh mode, extremely complexed mixture proportions, and its naturally low yield stress. Selection of chemical admixtures, especially super-plasticizers plays an important role in Designing of self-consolidating concrete (SCC). In this paper, the rheological properties of SCC samples made with various chemical admixtures in various mixing time and temperatures were examined. Super-plasticizers are strongly influenced by the ambient temperature, due to the fact that the temperature dependent on the hydration rate affects the absorbance rate of the super-plasticizer as the ability to absorb the polymer content. The rheological properties of the SCC were examined in various mixing time and temperature. After changing the temperature of the SCC to the ambient temperature, the rheology test was conducted using rheometer in 60 min. In this research, the dosage of rheological parameters and its growth rate with time have been compared in various temperatures. According to the obtained results, Naphthalene sulfonate cause to increase yield stress and to decrease plastic viscosity more than poly-carboxylate in SCC, in other words, poly-carboxylate cause better viscosity in concrete. Also, concrete containing naphthalene sulfonate has less yield stress growth rate and viscosity by increasing the time. On the other hand, slump loss of the SCC containing naphthalene sulfonate is less than the one containing poly-carboxylate. That is to say, naphthalene sulfonate protects the fluidity more than poly-carboxylate in SCC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-consolidating concrete
  • temperature
  • rheology
  • polycarboxylate
  • naphthalene sulfonate