تاثیر پودر ولاستونیت بر خواص بتن تازه خودتراکم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشگاه گلستان، دانشکده فنی-مهندسی گرگان، ایران

2 دانشگاه گلستان

10.22124/jcr.2020.13137.1362

چکیده

استفاده از افزودنی های معدنی در بتن خودتراکم به عنوان جایگزین بخشی از سیمان نه تنها می تواند خواص مهندسی و دوام بتن را بهبود بخشد، بلکه در کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از تولید سیمان موثر می باشد. با اینحال، با توجه به حساسیت بالای بتن خودتراکم نسبت به مواد تشکیل دهنده آن، مطالعه دقیق عملکرد افزودنی های معدنی در ساختار بتن خودتراکم امری کاملا ضروری است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی خواص بتن تازه خودتراکم حاوی پودر ولاستونیت در مقایسه با دوده سیلیس و زئولیت می باشد. لذا 18 اختلاط بتن خودتراکم در چهار گروه با نسبت های مختلف آب به چسباننده و میزان افزودنی طراحی و تولید شد. بلافاصله پس از ساخت مخلوط های بتن خودتراکم، خواص بتن تازه توسط جریان اسلامپ، شاخص پایداری چشمی، زمان رسیدن جریان اسلامپ به قطر 50 سانتیمتر (T50)، قیف V شکل، حلقه J و شاخص الک پایداری ارزیابی شد. نتایج بتن تازه خودتراکم نشان می دهد هرچند صرفنظر از میزان آب به چسباننده، استفاده از ولاستونیت سبب کاهش میزان جریان اسلامپ می گردد، ولاستونیت در مقایسه با زئولیت و دوده سیلیس تقاضا برای مصرف کاهنده شدید آب را کاهش داده است. همچنین افزایش لزجت و بهبود قابلیت عبورکنندگی در صورت استفاده از ولاستونیت در بتن خودتراکم مشاهده شد. نتایج شاخص الک پایداری نیز نشان از مقاومت مطلوب در برابر جداشدگی در صورت حضور ولاستونیت در بتن خودتراکم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of wollastonite powder on the fresh properties of self-compacted concrete

نویسندگان [English]

  • alireza abdolrasool 1
  • S. Yasin Mousavi 2
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Golestan University, Gorgan, Iran
2 Golestan University
چکیده [English]

The use of mineral additions in self-compacting concrete (SCC) as a substitute for Portland cement can not only improve the engineering properties and durability of concrete, but also reduce the environmental impacts of cement production. Nonetheless, due to the high sensitivity of SCC to its constituent materials, an appropriate study on the performance of mineral additions in the production of SCC is absolutely essential. The purpose of this study was to evaluate the fresh properties of SCC containing wollastonite powder in comparison with silica fume and natural zeolite. In this respect, 18 SCC mixtures were designed in four groups with different water/binder ratio and additions contents. Immediately after mixing, the fresh properties of concrete mixtures were evaluated for slump flow, visual stability index, T50, V-funnel time, J-ring and the sieve stability index. The results revealed that although, regardless of the water/binder ratio, the incorporation of wollastonite decreases the slump flow diameter, it can reduce the demand for high-range water reducer admixture usage in comparison with natural zeolite and silica fume. Also, the increase in viscosity and passing ability improvement were observed when wollastonite is used in SCC. Sieve stability index indicated a good segregation resistance in the presence of wollastonite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-compacted concrete
  • wollastonite
  • traditional additions
  • Workability