بررسی آزمایشگاهی رفتار برشی تیرهای ساخته شده با بتن با کارایی بسیار بالا (UHPC)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه

چکیده

بتن با کارایی بسیار بالا که یکی از پیشرفت های اخیر در تکنولوژی بتن محسوب می شود، دارای مقاومت فشاری و کششی، کارایی و شکل پذیری بالا و نسبت آب به سیمان کم می باشد. طرح اختلاط این بتن شامل آب، میکروسیلیس، الیاف فلزی، سیمان، ماسه ریزدانه، فوق روان کننده و پودر کوارتز می باشد که در این تحقیق اغلب از مصالح بومی ایران استفاده شده است. در این مقاله، سه نمونه تیر UHPC ساخته شده و تحت بارگذاری برش چهارنقطه ای در آزمایشگاه دانشگاه تبریز ارزیابی شده اند. هدف از انجام این آزمایش ها بررسی رفتار برشی تیرها، بدست آوردن مقاومت برشی آزمایشگاهی بیشینه و مقایسه با ظرفیت های پیش بینی شده آیین نامه ای می باشد. ماکزیمم شکل پذیری این تیرها طبق مقدار تغییرمکان در وسط دهانه، حدود 11 میلی متر بدست آمده است. نتایج نشان داده اند که نسبت مقاومت های برشی آزمایشگاهی به مقاومت های برشی تئوری بر اساس آیین نامه های ریلم (RILEM) و استرالیا به طور میانگین، به ترتیب برابر با 9/2 و 9/3 بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study on the Shear Behavior of Beams Made of Ultra High Performance Concrete (UHPC)

نویسندگان [English]

  • Masoud Pourbaba 1
  • Alireza Alinezhad 2
چکیده [English]

Ultra High Performance Concrete which is one of the latest advances in concrete technology, has excellent properties as high compressive and tensile strength, durability, ductility and low water to cement ratio. UHPC formulation consist of water, silica fume, steel fibers, cement, fine sand, superplasticizer, and ground quartz, which has been made using local. In this study, three specimens using UHPC have been made in laboratory and have been tested under shear four-point loading in the laboratory of Tabriz University. The main purpose of this study is to evaluate the shear behavior of beams, obtain the maximum experimental shear strength and to compare with the theorical ones. The maximum ductility of beams which are measured based on the displacement of beams’ mid span, obtained about 11 mm. Based on results, the average ratio of experimental shear to theorical ones based on RILEM TC162-TDF and Australian codes are about 2.9 and 3.9, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • concrete beam
  • ultra high performance concrete
  • shear failure
  • maximum shear capacity