تاثیر غلظت مولاریته محلول هیدروکسید سدیم و نسبت مقدار سیلیکات سدیم به هیدروکسید سدیم بر مقاومت فشاری و جذب آب حجمی بتن فعال شده قلیایی بر پایه سرباره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران مرکز

چکیده

بتن فعال شده قلیایی یک ماده جدید و نوین در صنعت ساخت و ساز دارای عملکرد و کارایی مطلوب بوده که با مصرف پوزولان‌های طبیعی و پسماند‌های صنعتی حاوی سیلیکات آلومینیوم ، سازگار با محیط زیست می‌باشدو می‌تواند به عنوان یک مصالح جایگزن بتن سیمانی استفاده گرد. از سوی دیگر خصوصیات مکانیکی و دوامی این بتن تحقیقات بیشتر در مورد عوامل موثر بر این دو مشخصه را حائز اهمیت گردانیده است. در این مقاله سعی بر مطالعه‌ی ساخت بتن های پر مقاومت بر پایه سرباره کوره آهنگدازی با استفاده از محلول قلیایی فعال کننده پایه سدیم گردیده است که در آن سه غلظت مختلف 75/18 ،15و 25/11 مولار محلول هیدروکسید سدیم و سه نسبت ترکیبی سیلیکات سدیم به هیدروکسید سیدیم برابر با 2 ، 5/2 و3 مورد بررسی قرار گرفته اند.آزمونمقاومت فشاری نشان میدهد با کاهش غلظت محلول هیدروکسید سدیم به25/11 مولار خواص مکانیکی و این بتن کاهش می‌یابد و این در حالی است که با کاهش غلظت مولاریته محلول هیدروکسید سدیم از 75/18به 15 تغییرات چشمگیری در مقاومت مشاهده نمی‌گرددو آزمایش جذب آب حجمی در سن 28 روزگی بر روی نمونه‌های هر طرح مخلوط صورت گرفته است. آزمایش جذب آب نیم ساعته، جذب آب 24 ساعته و جذب آب نهایی بر روی نمونه‌ها نشان دهنده تاثیر کاهنده افزایش غلظت هیدروکسید سدیم بر جذب آب این بتن‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of sodium Hydroxide solution concentration and sodium silicate to sodium hydroxide ratio on the compressive strength and water absorption of slag based alkali-activated concrete

نویسنده [English]

  • mohamad hosain nofallah 1
1 islamic azad university
چکیده [English]

Alkali-activated cement is a new and innovative material in the construction industry and with desirable performance that by use of natural Pozzolans and industrial waste containing aluminosilicate can be used as an eco-friendly substitute material for Portland cement. On the other hand mechanical and durability properties of concrete has made it important to research on the factors influence on these two characteristics. In this paper it’s tried to study and manufacturing high perfomence concrete based on ground blast furnace slag by using sodium base alkaline solution. Three concentrations 18.75,15 and 11.25 and three ratios of Na2SiO3 to NaOH have been used. The ratio of water to the binder material is considered constant in all mix designs. In this study, for curing samples were submerged in water at ambient temperature samples. Compressive test results show that by decreasing the NaOH concentration to 11.25 mechanical strength of this material decreases and while by decreasing this parameter from 18.75 to 15 this parameter almost stay constent. Water absorption test was done on samples at 28 days age. This test shows that increasing of NaOH concentration reduces water absorption of samples

کلیدواژه‌ها [English]

  • alkali activated concrete
  • furnace granulated slag
  • sodium hydroxide. sodium silicate
  • water absoprtion