بررسی تأثیر استفاده از پودر شیشه و متاکائولن بر خواص بتن خودتراکم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گرایش سازه رشته مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

2 دانشیار گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

چکیده

پودر شیشه و متاکائولن بعنوان جایگزینی مناسب برای بخشی از سیمان در ساخت بتن مطرح هستند. استفاده از پودر شیشه زائد در بتن دارای صرفه اقتصادی بالا بوده و اثرات زیست محیطی ناشی از رها سازی شیشه بازیافتی در طبیعت را کاهش می­دهد. از دیگر سوی متاکائولن نیز به­خاطر خواص پوزولانی باعث افزایش مقاومت در بتن می­شود. در این مطالعه با بکار­گیری هم­زمان این دو ماده در ساخت بتن خود تراکم، ویژگی­های بتن در حالت تازه و سخت شده ارزیابی می­شود. به این منظور، هفده طرح اختلاط بتن حاوی متاکائولن و پودر شیشه با دو نرمی مختلف با درصدهای جایگزینی (5% ،10% ، 15% و20%) در نسبت آب به مواد چسباننده 32/0 ساخته شد. کلیه طرح اختلاط­های بتن خود تراکم تحت آزمایش­های بتن تازه شامل جریان اسلامپ، T50 ، جعبه L و قیف V و برای شرایط بتن سخت شده تحت آزمایش­های فشاری و کششی و جذب آب قرار گرفتند. نتایجآزمایش­هانشانمی­دهدکهباافزایشمیزان پودر شیشه جریاناسلامپ و زمانقیف V افزایش و  مقاومت­های فشاری، کششی و جذب آب اولیه کاهش می­یابد. با افزودن متاکائولن و افزایش آن تا 15% مقاومت فشاری وکششی افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Glass Powder and Metakaolin on the Self-Compacting Concrete (SCC) Properties

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abbasi Rasht Abadi 1
  • Malek Muhammad Ranjbar 2
  • Rahmat Madandoust 2
1 Ph.D. Student, Civil Eng. Dept., University of Semnan
2 Assistant Professor, Department of civil engineering , University of Guilan
چکیده [English]

Glass powder and Metakaolin are suitable alternative for part of cement in concrete. The use of waste glass powder in concrete is economic and reduces environmental impacts resulting from the release of recycled glass in nature. On the other side, Metakaolin because of pozzolanic features can increase the resistance of concrete. In this study, by simultaneous use of these two substances in the production of self-compacting concrete, fresh and hardened concrete properties are evaluated. For this purpose, Seventeen mixtures with various percentages of glass powder and Metakaolin (5%, 10%, 15% and 20%) and constant Water/cement ratio equal to 0.32 were made. Fresh concrete tests, including slump flow, T50, L Box and V-funnel and also hardened concrete tests, including compressive, tensile and water absorption for all of SCC mixtures was performed. Results show that by increasing the amount of glass powder, slump flow and V-funnel time increces but compressive and tensile strenght and initial water absorption decreases. By adding metakaolin and increase it to 15%, compressive and tensile strength increases. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • SCC
  • Glass Powder
  • Metakaolin
  • Concrete Properties