بررسی کیفیت بتن سیمان سفید تهیه شده با پساب بهداشتی تصفیه خانه فاضلاب (مطالعه موردی: شرکت سیمان سفید نی ریز)

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد، گروه محیط زیست، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پساب حاصل ازتصفیه فاضلاب واستفاده مجدد از آن، به عنوان یکی ازمسائل مهم در طرح های جمع آوری وتصفیه فاضلاب صنعتی می­باشد. در این تحقیق از فاضلاب شهری حاصل از حوضچه های ته نشینی اول، حوضچه ته نشینی دوم، فیلتر شنی و حوضچه خروجی نهایی بعد از تصفیه(به عنوان آب اختلاط بتن) در تهیه قالب های منشوری116*40*40 استفاده گردید. سپس مقاومت خمشی وفشاری 3، 7 و28 روزه نمونه ها با بتن تهیه شده ازآب آشامیدنی مقایسه گردید. درتمام آزمایش ها طرح اختلاط بتن یکسان است و تنها کیفیت آب اختلاط متغیر است. نتایج نشان می دهد که اثر ناخالصی های پساب درمقاومت خمشی و فشاری 7 و 28 روزه محسوس است .در صورتی که ناخالصی های پساب روی مقاومت خمشی 3 روزه تاثیر چندانی ندارد. مقاومتهای اندازه گیری شده،  بالاتر از بتن تهیه شده با آب آشامیدنی است. با توجه به نتایج ، استفاده از پساب تصفیه شده صنایع برای تهیه بتن سیمان سفید توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of White Cement Quality Produced by Sanitary Wastewater from Wastewater Treatment (Case study: White Cement Factory of Neyriz)

نویسندگان [English]

  • Elham Asrari 1
  • Firooz Shoja Pour 2
1 Department of Civil Engineering, Payame Noor University, P.O. Box. 19395-3697, Tehran, I.R of Iran
2 Department of Environmental Engineering, Estahban Branch, Islamic Azad University, Estahban, I.R of Iran
چکیده [English]

Disposal of effluent from wastewater treatment and reuse it is, one of the important issues in the collection and wastewater treatment industry. In this study, white cement has been produced by wastewater after treatment. For this purpose, wastewater has been gathered from first settling; second settling tank, sandy filter and final wastewater effluent. Actually, 116*40*40 mm rhomb models have been made. The wastewater has been used as mixing water. Bending strength compression 3, 7 and 28 days has been measured. In all experiments except quality of mixing water, other conditions were constant and the same. Therefore using wastewater on bending strength of 3 day has not effect. Actually, effect of impurities in the waste water and resistance to bending and compression 7 and 28 days were more tangible than 3 days bend in resistance. Actually, using industrial treatment wastewater to prepare white cement can be recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • concrete
  • municipal wastewater
  • white cement
  • compressive strength
  • bending resistance