بررسی آزمایشگاهی روش‌های تسریع یافته الکتریکی سنجش نفوذپذیری کلریدی بتن‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری عمران-مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

تاکنون روش‌های تسریع یافته مختلفی جهت تعیین مقاومت بتن در مقابل نفوذ یون­های کلرید، ارائه شده است. رویکرد غالب در این روش­ها، استفاده از شاخص­های الکتریکی می­باشد. در این تحقیق عملکرد چهار روش تسریع یافته ارزیابی بتن در مقابل نفوذ یون‌های کلرید شامل روش‌های RCPT، مهاجرت تسریع یافته الکتریکی (RCMT)، مقاومت الکتریکی سطحی (SR) و روش ارائه شده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (MRCPT) مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، از دوده‌سیلیس به‌عنوان ماده جای­گزین سیمان به میزان 5/7 و 15 درصد استفاده شده است. نتایج چهار روش، کاهش قابل توجهی در نفوذپذیری کلریدی نمونه‌های بتن حاوی دوده‌سیلیس نسبت به طرح‌های کنترل نشان دادند. دو روش RCPT و SR، بهبود عملکرد را بیش از حد واقع نشان می‌دهند. این بهبود در نتایج روش RCMT تا حدودی تعدیل می‌یابد اما روش MRCPT کمترین تأثیر را از جایگزینی دوده‌سیلیس از خود نشان داد. با توجه به نتایج بدست آمده، تغییرات رسانایی مایع منفذی بر نتایج آزمایش‌های RCPT و SR بسیار تأثیرگذار می‌باشد و روش MRCPT کمترین تأثیر را از تغییرات رسانایی مایع منفذی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Assessment of Electrically Accelerated Chloride Permeability Tests for Concrete

نویسندگان [English]

  • A. Pilvar 1
  • A.A. Ramezanianpour 2
  • H. Rajaie 3
1 Ph.D., Department of Civil & Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran
2 Professor, Department of Civil & Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran
3 Assistant Professor, Concrete Technology and Durability Research Center, Amirkabir University of Technology, Tehran
چکیده [English]

The present study is an exploratory research that appraise and compare the performance of four rapid tests for assessing the chloride penetration of concrete; RCPT, RCMT, SR and MRCPT. Due to the concern raised by some scholars about the effect that the conductivity of the pore solution impinges upon the results on some of these rapid tests, Silica fume was used as Supplementary cementitious material in portions of 7.5% and 15%. All four methods exhibited substantial decrease in the chloride permeability of the concrete samples with silica fume as compared to control samples, at the age of 28 days. The increase in performance caused by Silica fume usage was significant for RCPT and SR methods, moderate for RCMT and marginal for MRCPT. The results show that the variation in the conductivity of the pore solution significantly alters the results of SR and RCPT tests, and marginally alters those of MRCPT.

کلیدواژه‌ها [English]

  • concrete
  • Chloride Permeability
  • Conductivity
  • Resistivity
  • Pore solution