مطالعه آزمایشگاهی برخی خواص مکانیکی بتن های بازیافتی حاوی میکروسیلیس، خاکستربادی و زئولیت طبیعی

نوع مقاله: یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشیار، گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر جایگزینی سطوح مختلف درشت‌دانه‌های بتنی بازیافت شده بر رفتار مکانیکی بتن-های بازیافتی پرداخته است. در بتن‌های ساخته شده سنگدانه‌های طبیعی در سه سطح %25، %50 و %100 با درشت‌دانه بتنی بازیافت شده جایگزین شده‌اند. جهت ارتقاء خواص مکانیکی این بتن‌ها، هر یک از پوزولان‌های میکروسیلیس، خاکستربادی و زئولیت طبیعی در سه سطح مختلف با سیمان جایگزین شده است. در مجموع 360 نمونه بتنی مکعبی و استوانه‌ای در قالب 40 نسبت مخلوط، ساخته شده و آزمایش‌های تعیین مقاومت‌ فشاری، مقاومت کششی دونیم‌شدن، تعیین ضریب ارتجاعی استاتیکی و تعیین سرعت انتشار امواج فراصوت در سن 28 روزه انجام گردید. نتایج نشان داد که بدون استفاده از مواد پوزولانی، تا سطح جایگزینی %25 از درشت‌دانه-های بازیافتی، مقاومت فشاری و کششی بدون تغییر باقی می‌مانند؛ در حالی که در جایگزینی کامل درشت‌دانه-ها، مقاومت فشاری تا %18 و مقاومت کششی تا %23 افت کردند. استفاده از میکروسیلیس به ویژه در سطح جایگزینی %10، منجر به عملکرد بسیار مناسب بتن‌های بازیافتی شد و باعث گردید تا مقاومت فشاری بتن تماماً بازیافتی %17 از مقاومت فشاری بتن معمولی بیش‌تر شود. دو ماده دیگر پوزولانی استفاده شده نیز هر یک به نسبت کم‌تر و در بازه‌های جایگزینی محدودتری از جایگزینی مصالح بازیافتی، در بهبود خواص مکانیکی این بتن‌ها موثر واقع شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental study of some mechanical properties of recycled concrete containing micro-silica, fly ash and natural zeolite

نویسندگان [English]

  • Hasan Jalilifar 1
  • Seyed Fathollah Sajedi 2
1 Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Islamic Azad University of Ahvaz
چکیده [English]

The present study studies the effect of the replacement of different levels of recycled concrete aggregates on the mechanical behavior of recycled concrete. In made concretes, natural aggregates have been replaced at three levels of 25%, 50% and 100% with recycled concrete coarse aggregates. In order to enhance the mechanical performance of these concrete, each of the pozzolans including micro-silica, fly ash and natural zeolite has been replaced with cement at three different levels. A total of 360 cube and cylindrical concrete specimens were made in the form of 40 mixing designs, and tests of compressive strength, tensile strength, static modulus of elasticity and ultrasonic pulse velocity at 28 days of age were performed. The results showed that, without the use of pozzolanic materials, up to 25% replacement of recycled coarse aggregate, there was no significant change in the mechanical performance of this concrete, while the higher replacement rates resulted in a significant drop in the mechanical performance of this concrete. The use of micro-silica, especially at the replacement level of 10%, has led to a very good performance of recycled concrete even in the case of full replacement of recycled coarse aggregates. Other pozzolanic materials used were also relatively less and in lesser intervals of recyclable materials to improve their mechanical properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recycled concrete
  • Mechanical properties
  • Micro-silica (SF)
  • Fly ash (FA)
  • Natural zeolite (NZ)