دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 17، بهار 1396 
6. بررسی تأثیر استفاده از پودر شیشه و متاکائولن بر خواص بتن خودتراکم

صفحه 75-90

محمد عباسی رشت آبادی؛ ملک محمد رنجبر؛ رحمت مدندوست